O nás

Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Přečti si více o našich hodnotách, naší historii a o tom, jak fungujeme.

Naše vize

Chceme žít ve společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Věříme, že dobrovolnictví a spolupráce na lokální i globální úrovni je cestou ke vzájemnému porozumění a nenásilí.

Naše mise

Vytváříme příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život.

Historie

Pod názvem Sdružení pro mezinárodní výměnu a turistiku mládeže jsme vznikli 10. dubna 1991. Byli jsme hrstka zapálených dobrovolníků a v provizorní INEXí kanceláři jsme začali psát úvodní kapitolu dobrovolnictví v ČR. První výměny dobrovolníků, které ještě doprovázel pocit vzácné příležitosti a propojování Východu a Západu, jsme realizovali v rámci sítě organizací Service Civil International. V roce 1994 jsme se stali členem mezinárodní sítě dobrovolnických organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations a o 4 roky později jsme vstoupili do globální sítě organizací Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) při UNESCO. Tím jsme významně rozšířili příležitosti ke spolupráci a nás jsme pod novým jménem, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (1998), trvale umístili na světovou mapu organizací mezinárodního dobrovolnictví.

V roce 2002 jsme se začali aktivně zapojovat do rozvojové problematiky, kdy jsme se s dalšími 14 subjekty podíleli na založení Českého fóra rozvojové spolupráce (FoRS), v rámci něhož pořádáme semináře o rozvojovém vzdělávání a připravujeme výměny dobrovolníků mezi Českou republikou a zeměmi globálního Jihu. Naše angažování se v problematice globálního Jihu vyvrcholilo v roce 2004, kdy jsme se stali součástí sítě GLEN a první dobrovolníci s námi absolvovali roční vzdělávací cyklus. O dva roky později jsme pak jeden z projektů GLEN přetransformovali v samostatný projekt, Fotbal pro rozvoj, ve kterém využíváme fotbalu ke sblížení mladých lidi z různých sociálních skupin a rozvíjíme tak u mládeže hodnoty jako respekt, zodpovědnost a schopnost dohodnout se. Se zřízením pobočky v Kosteleckých Horkách, kde jsme zřídili Venkovské školící centrum, jsme se také pustili do hostování prvních dlouhodobých dobrovolníků Evropské dobrovolné služby.

Druhé desetiletí 21. století se pak neslo v dalším rozšiřování našich aktivit. Ve spolupráci s partnery jsme odstartovali v roce 2010 projektem Stereotýpek v nás náš první větší projekt mezikulturního vzdělávání, jehož hlavním cílem byla prevence xenofobie a rasismu na školách a motivace žáků k dobrovolnické aktivitě. Podporu občanské participace mládeže jsme dále rozvinuli účastí na evropském projektu Youth for Global Responsibility, v rámci něhož vznikl v roce 2011 Dobrovolnický klub – DoK. Tato platforma v následujících letech pomohla ke zrodu celé řady dobrovolnických iniciativ a pod názvem INEXup je aktivní dodnes. Navazovat s dobrovolníky systematickou práci a kontinuální proces vzdělávání se nám podařilo i díky účasti v dalších mezinárodních projektech, skrze něž jsme se naučili využívat nové perspektivy a metodiky, jak měřit vliv a dopad dobrovolnických aktivit. V rámci Erasmus+ projektu Zdokonal se! jsme pak vyvinuli webovou aplikaci IM-PROVE. Takže nyní si každý/á účastník/ice (nejen) našich projektů může snadno své nabyté dovednosti a znalosti převést do řeči čísel a mít tak naprostý přehled o svém rozvoji a nabytých kompetencích.

A právě protože dobrovolnická zkušenost je tak unikátním prostředkem vzdělávání a seberozvoje, věříme, že možnost účasti na dobrovolnických projektech by měl mít každý. Již od roku 2012 se proto podílíme na rozvoji inkluzivního dobrovolnictví ve světě díky členství v Alliance of European Voluntary Service Organisations mezinárodní pracovní skupině Access for All. V návaznosti na to jsme pak v roce 2014 spustili program Dobrovolnictví pro všechny, prostřednictvím něhož poskytujeme podporu znevýhodněným do dnešního dne.
V neposlední řadě je naší snahou nejen rozšiřování řad dobrovolníků, nýbrž také upozorňovat, jak mohou být dobrovolnické projekty užitečné i pro samotné jejich organizátory. V roce 2015 jsme se proto zapojili do mezinárodního projektu Synergie dobrovolnictví, prostřednictvím kterého jsme oslovili obce a neziskovky a ukázali jim, jak mohou navazovat spolupráci s dobrovolníky a spoluvytvářet tak fungující občanskou společnost.

Pobočky

Pod hlavičku INEXu spadá více samostatných jednotek se sdílenou právní subjektivitou a samostatným hospodařením. Jedná se o pražskou kancelář, která organizuje všechny základní projekty INEXu; pobočku v Tvarožné Lhotě, která se soustředí na rozvoj venkova, práci s mládeží a ekologickou výchovu. Pobočku máme také v Brně. Ta se věnuje primární a sekundární prevenci poruch chování zejména v podpůrných a volnočasových projektech pro děti a mládež. V minulosti byla v provozu též pobočka v Kosteleckých Horkách. Tam jsme provozovali venkovské školící centrum a šířili zde ideu obnovy venkova.

Akreditace

INEX má od roku 2006 akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vysílání dobrovolníků do zahraničí a na projekty v ČR dle zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. Díky tomu můžeme dobrovolníkům poskytnout jistotu, že program je realizovaný v souladu s českým zákonem o dobrovolnictví a splňuje podmínky pro podporu ze strany státu.

Jsme členy

ALLIANCE OF EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE ORGANISATIONS
SERVICE CIVIL INTERNATIONAL
CO-ORDINATING COMMITTEE FOR INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE (CCIVS)

Díky členství v síti organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations nabízíme až 2000 projektů v 70 zemích světa. V rámci sítě se snažíme být aktivními členy . V letech 1995 a 2001 jsme hostovali Generální shromáždění členské sítě dobrovolnických organizací, nejprve v Praze, později v Litomyšli. V březnu 2018 jsme pak organizovali každoročně pořádané největší celosvětové setkání zástupců dobrovolnických organizací, tzv. Technical Meeting. Do Brna se tehdy sjelo 142 zástupců 71 organizacíe z 39 zemí světa.


V rámci sítě Alliance of European Voluntary Service Organisations se zapojujeme do následujících pracovních skupin:

  • Access for All Working Group, která podporuje inkluzi znevýhodněných dobrovolníků a zprostředkovává tak přínosnou zkušenost pro všechny zúčastněné.
  • Staff Developement Working Group, která má na starosti interní podporu organizací a implementaci a dodržování pravidel a standardů schválených pro výměnu dobrovolníků.
  • Training Needs Working Group, která mapuje potřeby sítě a jednotlivých členských organizací v oblasti školení a vzdělávání a navrhuje potřebná řešení.
  • External relations, jejíž členové reprezentují siť organizací v institucích, dalších organizacích a sítích a starají se o publicitu.
  • Environmental Sustainability skupina se stará o vzdělávání a implmentaci principů environmentální udržitelnosti v kontextu dobrovolnických organizací a jejich aktivit.