Scroll to top

Spolupráce se školami

Věříme ve vzdělávání skrze dobrovolnictví. Naše aktivity jsou cílené na mladé lidi, kterým pomáhají zvýšit jejich komentence a jsou pro ně přínosné z osobního i profesního hlediska. Nabízíme 3 možnosti spolupráce: prezentace na vaší škole, stáže v INEXí kanceláři či při vedení workcampu.

Něco málo o nás

INEX-SDA, z. s. je nevládní nezisková organizace, která se zabývá neformálním vzděláváním, aktivním občanstvím a mezinárodním dobrovolnictvím – vysíláním českých dobrovolníků do zahraniční a organizováním mezinárodních dobrovolnických projektů v České republice.

Co je to workcamp?
Workcamp je označení pro krátkodobý mezinárodní dobrovolnický projekt během kterého spolu pracuje a tráví volný čas skupina dobrovolníků z různých konců světa. Existuje až 20 různých zaměření workcampů, například ekologie, práce se seniory, dětmi a mládeží, renovace památek nebo kulturní rozvoj. Krátkodobé workcampy trvají od jednoho do tří týdnů. Zájemci*kyně se mohou stát vedoucími workcampu, kde povedou mezinárodní skupinu dobrovolníků*ic. Pokud by je neoslovila pozice vedoucích, nebo by chtěli nejdříve nasbírat zkušenost s dobrovolnictvím, než se campleadery*kami stanou, mohou se přihlásit i jako účastníci*ice.

Co jste možná o workcampech nevěděli

Workcampy vznikly již v roce 1920 jako nástroj poválečné obnovy s cílem pomáhat a spolupracovat skrze poznávání lidí z různých (i znepřátelených) zemí a kultur, dobrovolnictví, společný cíl práce a šíření myšlenek vzájemného porozumění a míru.
Workcampy jsou skvělou možností osobního i profesního růstu dobrovolníků*ic. Skrze workcampy mají lidé možnost poznat lépe nejen svět, danou zemi, lidi a kulturu ale i sebe sama. Dávají lidem možnost podat pomocnou ruku tam, kde je třeba, odnést si jedinečné zážitky, procvičit si angličtinu i další jazyky či cestovat udržitelně. Během workcampu se prolamují vžité stereotypy, předsudky či obavy a napomáhá se k budování aktivní společnosti, kde převládá vzájemný respekt a porozumění.

Prezentace

Pro studenty*ky vysokých i středních škol nabízíme uskutečnění interaktivní prezentace a následné diskuze na téma možností zapojení do mezinárodních dobrovolnických projektů, zejm. workcampů a vedení workcampů. Studenti se dozví, co účast či vedení workcampu obnáší, co se mohou naučit a jaké kompetence rozvinout. V České republice každoročně organizujeme, za spolupráce s lokálními partnerskými organizacemi nebo obcemi, asi 25 workcampů, jichž se účastní především dobrovolníci*ice ze zahraničí. Zájemci*kyně z řad studentů se jich mohou také účastnit jako dobrovolníci nebo se rovnou ujmout role vedoucích pro celou mezinárodní skupinu. Díky intenzivní spolupráci se zahraničními neziskovými organizacemi rovněž nabízíme možnost vyjet na workcamp i do zahraničí. Workcamp si lze vybrat z široké nabídky nejrůznějších workcampových zaměření organizovaných ve více než 50 zemích světa včetně globálního Jihu. Na workcampy v zemích Globálního Jihu dobrovolníky*ice připravujeme na povinném předodjezdovém setkání. 

Prezentace a workshopy jsou zdarma, mohou proběhnout buď přímo na vaší škole nebo online s poměrně flexibilním časovým rámcem 15 – 45 minut v češtině nebo angličtině, případně dalších jazycích dle domluvy. Studenti a studentky budou mít také prostor na relevantní dotazy, aby zjistili vše, co je zajímá.

Měli jsme u nás prezentace poslední 3 roky, vždy v rámci předmětu Svět práce, jejíž součástí je i dobrovolnická praxe.

Prezentace v minulých letech, ať již proběhly F2F nebo online (v době covidu) byly velmi zajímavé a byli jsme nadšeni. Nejen co se procesu týče, ale hosté dokázali na studenty přenést jejich nadšení a smysl dobrovolničení i to, co jim tyto specifické zkušenosti přinesli.

Olga Daskin, Gymnázium Na Zatlance, Praha

Jsme zapojeni v projektu DofE – cena vévody z Edinburghu – jejíž součástí je i dobrovolnictví, tak nám přišlo fajn studentům zprostředkovat další možnosti. 

Workcampy jsou pro studenty skvělou příležitostí vystoupit z jejich komfortní zóny, osamostatnit se, zdokonalit se v cizím jazyce a komunikaci s mladými lidmi z různých zemí. Dodají jim, podle mého názoru, nadhled a obrovskou kulturní zkušenost. A navíc ještě dobrý pocit, že pomohli, kde bylo potřeba. Myslím, že dobrovolnictví má velký smysl a je třeba k němu studenty vést a motivovat.

O prezentaci byl mezi studenty zájem a rádi bychom ji pořádali pravidelně každý rok. Je super, když o této možnosti studenti vědí a taky je fajn pokud se o těchto projektech dozvídají od někoho jiného než od nás učitelů.

Věra Lanková, Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou

Praxe (stáž) pro studenty*ky vysokých škol

Studenti vysokých škol si v INEXu mohou plnit povinné praxe dvěma způsoby.
První z nich je možnost stát se vedoucími našich workcampů – intenzivních dobrovolnických projektů trvajících 2-3 týdny, které se zaměřují na různá témata jako je ekologie, práce s místními komunitami, sociální práce nebo péče u kulturní dědictví. Druhou možností je stáž v kanceláři INEXu, která trvá nejméně 3-4 měsíce a od stážistů se obvykle vyžaduje 10-15 hodin týdně. Během této stáže si studenti*ky mohou vyzkoušet práci v dobrovolnické, vzdělávací nebo marketingové & PR sekci, kde se aktivně podílí na spoluvytváření projektů, vzdělávacích aktivit či organizaci akcí a propagaci. Obě formy praxe jsou obohacující zkušeností pro studenty*ky a umožňují rozvoj jejich dovedností a znalostí. Po ukončení praxe získají studenti*ky certifikát potvrzující jejich účast a úspěšné absolvování.

1. Praxe vedení workcampu

Každý z workcampů potřebuje své dobrovolné vedoucí. Vedení workcampu je skvělou příležitostí k osobnostnímu rozvoji, procvičení anglického (i jiného) jazyka, rozvoji leadershipu a dalších kompetencí a nabízí možnost získat zajímavou zkušenost i položku do životopisu. Každý vedoucí také projde Vzdělávacím cyklem pro vedoucí, který se skládá ze školení, přípravy workcampu, realizace a evaluace.
Vedení workcampů v České republice získává stále více uznání jako praxe nebo stáž ze strany některých vysokých škol (praxi podporuje například Univerzita Karlova nebo Univerzita Palackého v Olomouci). Díky této možnosti se studenti*ky mohou zapojit do aktivního dobrovolnictví, naučit se něčemu novému a zároveň tím získat ECTS kredity na své škole.

Pro splnění praxe s INEXem musí studenti*ky absolvovat výše zmíněný vzdělávací cyklus pro vedoucí workcampů. Cyklus se skládá z víkendového školení, které je krok za krokem připraví na jejich budoucí úlohu. Poté mají studenti*ky možnost vést jeden z workcampů (2-3 týdny) v České republice a stát se zodpovědnými za koordinaci mezinárodní skupiny dobrovolníků. Zajišťují také komunikaci s místní*m partnerkou*em (zástupci obcí, spolků a neziskových organizací), která*ý zajišťuje a koordinuje projekt na místě konání. Studenti*ky se také naučí více o tématu, na které se workcamp zaměřuje. Studenti*ky se dále podílejí na průběžné evaluaci celého projektu. Nakonec mají možnost účastnit se víkendového setkání s ostatními vedoucími, kde sdílejí své zkušenosti a reflektují svou zkušenost.

V rámci vedení workcampu studenti*ky obdrží certifikát potvrzující absolvování dobrovolnické práce, praxe nebo stáže v rozsahu přibližně 150-250 hodin (v závislosti na délce projektu). Pokud má vaše škola speciální požadavky ke splnění praxe, jsme otevřeni studentům*kám vyhovět a postarat se o všechny potřebné dokumenty a náležitosti.

Pokud máte zájem o podobnou spolupráci, kontaktujte prosím koordinátorku Nikol na adrese nikola.sasurova@inexsda.cz. Ráda vám poskytne více informací o vzdělávacím cyklu pro vedoucí a možnostech nastavení spolupráce mezi vámi – vysokou školou a INEXem – jakožto poskytovatelem praxe.

Učastníci*ice workcampu říkají, že účast na workcampu jim pomohla…

95%

posunout hranice své komfortní zóny

86%

získalo nové dovednosti, které můžou použít ve svém soukromém i profesním životě

80%

pomohla si uvědomit své silné stránky

77%

pomohla zlepšit se v komunikaci v cizím jazyce.

Workcampy mě posouvají především na pozici campleadra, kdy se zlepšuji v komunikaci s lidmi, snaze hledat kompromisy v případě rozdílných názorů a vedení skupiny. Stále se dozvídám nové věci o jiných lidech, jiných přístupech a zkrátka sdílení kultur funguje na workcampech opravdu skvěle. Také samotné cestování na projekt a z projektu mě učí, jak se vyrovnávat s nekterými komplikacemi, které se na cestě někdy naskytnou.

zkušenost účastníka workcampu

2. Stáže v kanceláři

Stáže v kanceláři INEXu nabízejí studentům*kám možnost možnost seznámení se s fungováním neziskové organizace, zapojení do různorodých dobrovolnických a vzdělávacích projektů či získání nových kompetencí i kontaktů.

INEX pravidelně nabízí stáže v dobrovolnické, vzdělávací a PR sekci nebo na pozici asistenta*ky ředitelky. Obvykle vyžadujeme zapojení nejméně po dobu 3-4 měsíců.

Pokud jste zástupce školy a máte zájem o spolupráci v oblasti plnění praxí, obraťe se na email nikola.sasurova@inexsda.cz. Rádi si s vámi domluvíme konkrétní podmínky plnění těchto praxí. Pokud jste zájemce*kyně o stáž, odpovězte na inzerát jednotlivých pozic níže. 

Slovy stážistek:

Uznání ECTS

Jste zástupce školy nebo univerzity a máte zájem o spolupráci v oblasti plnění praxí, ať již na workcampu nebo u nás v pražské kanceláři, která směřuje k formálnímu uznání praxe studentům a zisku kreditů?


Pokud ano, jsme neskutečně rádi, jelikož toto je právě našim cílem! Jako vzdělávací organizace se snažíme o to, aby se neformální vzdělávání, kde dobrovolnictví slouží jako vzdělávací nástroj, dostalo přímo do vysokých i středních škol.

Měření dopadu na osobností rozvoj a rozvoji nabytých kompetencí se intenzivně věnujeme, proto o přínosu pro studenty*ky nemáme pochyb. V letech 2019-2021 jsme také uskutečnili výzkum, během kterého jsme analyzovali, co všechno se studenti vedením workcampu naučí a pracovali jsme na uznávání neformálního vzdělávání na akademické půdě ve 3 evropských zemích. Více o výzkumu se můžete dočíst zde.

Jsme plně otevřeni diskuzi ohledně všech aspektů, které by umožnily vašim studentům nabýt díky neformálnímu vzdělávání cenné zkušenosti, které by na vaší škole byly akceptovány jako splněná praxe.

Jsme si vědomi, že na každé škole mohou platit různé podmínky a formální postupy. Rádi bychom však společně s vámi vše probrali a připravili vašim studentům praxi “na míru”. Můžeme zajistit vhodné zaměření projektu podle typu studia, odpovídající počet odpracovaných hodin k naplnění praxe, mentoring i vyplnit všechny potřebné dokumenty.

K detailní domluvě nás prosím kontaktujte na: nikola.sasurova@inexsda.cz

Navázanou spolupráci máme již s:

Kontakt

Nikola Šašurová
nikola.sasurova@inexsda.cz
+420  222 362 715