Scroll to top

Spolupráce se školami

Věříme ve vzdělávání skrze dobrovolnictví. Naše aktivity jsou cílené na mladé lidi, kterým pomáhají zvýšit jejich komentence a jsou pro ně přínosné z osobního i profesního hlediska. Nabízíme 3 možnosti spolupráce: prezentace na vaší škole, stáže v INEXí kanceláři či při vedení workcampu.

Něco málo o nás

INEX-SDA, z. s. je nevládní nezisková organizace, která se zabývá neformálním vzděláváním, aktivním občanstvím a mezinárodním dobrovolnictvím – vysíláním českých dobrovolníků do zahraniční a organizováním mezinárodních dobrovolnických projektů v České republice.

Co je to workcamp?
Workcamp je označení pro krátkodobý mezinárodní dobrovolnický projekt během kterého spolu pracuje a tráví volný čas skupina dobrovolníků z různých konců světa. Existuje až 20 různých zaměření workcampů, například ekologie, práce se seniory, dětmi a mládeží, renovace památek nebo kulturní rozvoj. Krátkodobé workcampy trvají od jednoho do tří týdnů. Zájemci*kyně se mohou stát vedoucími workcampu, kde povedou mezinárodní skupinu dobrovolníků*ic. Pokud by je neoslovila pozice vedoucích, nebo by chtěli nejdříve nasbírat zkušenost s dobrovolnictvím, než se campleadery*kami stanou, mohou se přihlásit i jako účastníci*ice.

Co jste možná o workcampech nevěděli

Workcampy vznikly v roce 1920 jako nástroj s cílem napomáhat skrze potkávání, dobrovolnictví, společný cíl práce a poznávání lidí z různých (i znepřátelených) zemí a kultur k šíření myšlenek vzájemného porozumění a míru.
Workcampy jsou skvělou možností osobního i profesního růstu dobrovolníků*ic. Skrze workcampy mají lidé možnost poznat lépe nejen svět, danou zemi, lidi a kulturu ale i sama sebe. Dávají lidem možnost podat pomocnou ruku tam, kde je třeba, odnést si jedinečné zážitky, procvičit si angličtinu a zároveň i cestovat udržitelně. Během workcampu se prolamují vžité stereotypy, předsudky či obavy a napomáhá se budování aktivní společnosti, kde převládá vzájemný respekt a porozumění.

Prezentace

Nabízíme možnost udělat pro studenty*ky středních i vysokých škol prezentaci a diskuzi na téma mezinárodního dobrovolnictví, workcampů a vedení workcampů, kde by se dozvěděli, co všechno to obnáší a zároveň co vše se naučí. Mezi naše aktivity se řadí workcampy v různých koutech České republiky, které pořádáme ve spolupráci s lokálními neziskovými organizacemi a obcemi, zájemci*kyně se jich mohou účastnit jako dobrovolníci, nebo vedoucí. Díky spolupráci se zahraničními neziskovými organizacemi nabízíme také možnost vyjet na workcamp do cca 50 zemí světa a vybrat si z velké nabídky workcampů pořádaných i v zemích globálního Jihu. Na workcamp v těchto zemích dobrovolníky*ice připravujeme na povinném předodjezdovém setkání. 
Prezentace a workshopy jsou zdarma, můžou proběhnout buď přímo na vaší škole nebo online s poměrně flexibilním časovým rámcem 15 – 45 minut v češtině nebo angličtině. Studenti a studentky budou mít také prostor na relevantní dotazy, aby zjistili vše co je zajímá.

Měli jsme u nás prezentace poslední 3 roky, vždy v rámci předmětu Svět práce, jejíž součástí je i dobrovolnická praxe.

Prezentace v minulých letech, ať již proběhly F2F nebo online (v době covidu) byly velmi zajímavé a byli jsme nadšeni. Nejen co se procesu týče, ale hosté dokázali na studenty přenést jejich nadšení a smysl dobrovolničení i to, co jim tyto specifické zkušenosti přinesli.

Olga Daskin, Gymnázium Na Zatlance, Praha

Jsme zapojeni v projektu DofE – cena vévody z Edinburghu – jejíž součástí je i dobrovolnictví, tak nám přišlo fajn studentům zprostředkovat další možnosti. 

Workcampy jsou pro studenty skvělou příležitostí vystoupit z jejich komfortní zóny, osamostatnit se, zdokonalit se v cizím jazyce a komunikaci s mladými lidmi z různých zemí. Dodají jim, podle mého názoru, nadhled a obrovskou kulturní zkušenost. A navíc ještě dobrý pocit, že pomohli, kde bylo potřeba. Myslím, že dobrovolnictví má velký smysl a je třeba k němu studenty vést a motivovat.

O prezentaci byl mezi studenty zájem a rádi bychom ji pořádali pravidelně každý rok. Je super, když o této možnosti studenti vědí a taky je fajn pokud se o těchto projektech dozvídají od někoho jiného než od nás učitelů.

Věra Lanková, Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou

Praxe (stáž) pro studenty*ky vysokých škol

V INEXu poskytujeme studentům vysokých škol dvě rozdílné formy praxe. První z nich je možnost stát se vedoucími našich workcampů – intenzivních dobrovolnických projektů trvajících 2-3 týdny, které se zaměřují na různá témata, jako je ekologie, památková péče nebo sociální práce. Druhou možností je stáž přímo v kanceláři INEXu, která trvá 4 měsíce. Během této stáže si studenti*ky mohou vyzkoušet práci v dobrovolnické, vzdělávací nebo marketingové & PR sekci, kde se aktivně podílí na spoluvytváření projektů, vzdělávacích aktivit a organizaci akcí. Obě formy praxe jsou obohacující zkušeností pro studenty*ky a umožňují rozvoj jejich dovedností a znalostí. V rámci obou praxí získají studenti*ky certifikát potvrzující jejich účast a úspěšné absolvování.

1. Praxe vedení workcampu

Každý z workcampů potřebuje své dva dobrovolné vedoucí. Vedení workcampu je skvělou příležitostí k osobnostnímu rozvoji, procvičení anglického jazyka bez nutnosti opustit naši zemi, rozvoji leadershipu a nabízí jim to možnost získat zajímavou zkušenost i položku do životopisu. Každý vedoucí také projde Vzdělávacím cyklem pro vedoucí, který se skládá ze školení, přípravy workcampu, realizace a evaluace.
Vedení workcampů v České republice získává stále více uznání jako praxe nebo stáž ze strany některých vysokých škol (praxi podporuje například Univerzita Karlova nebo Univerzita Palackého v Olomouci). Díky této možnosti se studenti*ky mohou zapojit do aktivního dobrovolnictví, naučit se něčemu novému a zároveň tím získat ECTS kredity na své škole.

Pro splnění praxe s INEXem musí student*ky absolvovat výše zmíněný vzdělávací cyklus pro vedoucí workcampů. Cyklus se skládá z víkendového školení, které je krok za krokem připraví na jejich budoucí úlohu. Poté mají studenti*ky možnost vést jeden z workcampů (2-3 týdny) v České republice a stát se zodpovědnými za koordinaci práce a volného času dobrovolnické mezinárodní skupiny. Zajišťují také komunikaci s místní*m partnerkou*em, která*ý určuje konkrétní úkoly pro projekt (zástupci obcí, spolků a neziskových organizací). Studenti*ky se také samozřejmě naučí více o tématu, na který je projekt zaměřený (ekologie, památky, sociální práce, atd.). Studenti*ky se dále podílejí na hodnocení celého projektu. Nakonec mají možnost účastnit se víkendového setkání s ostatními vedoucími, kde sdílejí své zkušenosti.

V rámci vedení workcampu studenti*ky obdrží certifikát potvrzující absolvování dobrovolnické práce, praxe nebo stáže v rozsahu přibližně 150-250 hodin (v závislosti na délce projektu). Pokud má vaše škola speciální požadavky ke splnění praxe, jsme otevřeni studentům*kám vyhovět a postarat se o všechny potřebné dokumenty a náležitosti.

Pokud máte zájem o podobnou spolupráci, kontaktujte prosím koordinátorku Veroniku na adrese veronika.markova@inexsda.cz. Ráda vám poskytne více informací o vzdělávacím cyklu pro vedoucí a možnostech nastavení spolupráce mezi vámi – vysokou školou a INEXem – jakožto poskytovatelem praxe.

Učastníci*ice workcampu říkají, že účast na workcampu jim pomohla…

95%

posunout hranice své komfortní zóny

86%

získalo nové dovednosti, které můžou použít ve svém soukromém i profesním životě

80%

pomohla si uvědomit své silné stránky

77%

pomohla zlepšit se v komunikaci v cizím jazyce.

Workcampy mě posouvají především na pozici campleadra, kdy se zlepšuji v komunikaci s lidmi, snaze hledat kompromisy v případě rozdílných názorů a vedení skupiny. Stále se dozvídám nové věci o jiných lidech, jiných přístupech a zkrátka sdílení kultur funguje na workcampech opravdu skvěle. Také samotné cestování na projekt a z projektu mě učí, jak se vyrovnávat s nekterými komplikacemi, které se na cestě někdy naskytnou.

zkušenost účastníka workcampu

2. Stáže v kanceláři

Stáže v kanceláři INEXu vašim studentům*kám nabízejí možnost zapojit se do různých projektů a vzdělávacích aktivit. Všechny stáže nabízejí možnost seznámení se s fungováním neziskové organizace, získání nových kompetencí i kontaktů, rozšíření obzorů v různých oblastech a prohloubení znalostí  INEX pravidelně nabízí stáže třikrát do roka, trvající 4 měsíce.
Pokud chcete, aby si u nás studenti splnili oficiální praxi, dejte nám vědět. Ráda praxi přizpůsobíme vašim potřebám, a to jak náplní práce, tak délkou stáže. Také rádi vyplníme potřebnou dokumentaci, kterou budou studenti potřebovat.

Slovy stážistek:

Uznání ECTS

Máte zájem, aby praxe u nás, ať již na workcampu nebo u nás v pražské kanceláři, mohla být vašim studentům formálně uznaná, a získali za ni ECTS kredity?


Pokud ano, jsme neskutečně rádi, jelikož toto je právě našim cílem! Jakožto vzdělávací organizace se snažíme o to, aby se neformální vzdělávání, kde dobrovolnictví slouží jako vzdělávací nástroj, dostalo přímo do škol, a to jak středních, tak vysokých.

Jelikož jsme uskutečnili výzkum kompetencí, přínosu pro studenty*ky pevně věříme. Během 3 letého výzkumu jsme analyzovali, co všechno se studenti vysokých škol naučí, pokud povedou workcamp a dále pracovali na formálním uznání této zkušenosti ve 3 evropských zemích. Více o výzkumu se můžete dočíst zde.

Jsme tedy plně otevřeni diskuzi ohledně všech možných aspektů, které by umožnily vašim studentům nabýt cenné zkušenosti u nás, které by na vaší škole mohla být uznány jako praxe nebo stáž za ECTS kredity. Můžete si vybrat, zda máte zájem nabídnout studentům praxe přímo v naší Pražské kanceláři, praxe spojené s vedením workcampů, nebo obojí. Vždy by záleželo na zájmu a potřebách školy.

Jsme si vědomi, že na každé škole mohou platit různé podmínky a formální náležitosti. Rádi bychom však společně s vámi vše probrali, a připravili vašim studentům praxi “na míru” – jakožto vzdělávací organizace můžeme zajistit vhodné zaměření projektu podle typu studia, odpovídající počet hodin praxe, mentoring, vyplnit všechny potřebné dokumenty, atd.

K detailní domluvě nás prosím kontaktujte na: veronika.markova@inexsda.cz

Navázanou spolupráci máme již s:

Kontakt

Nikola Šašurová
nikola.sasurova@inexsda.cz
+420  222 362 715

Grilování (nejen) vedoucích v Praze, 23.5.

Už tradičně se sejdeme u dobrého jídla a pití. Popovídáme si o vedení workcampů v Česku, co to přesně znamená, co díky tomu můžeš zažít, ale také o všem ostatním. Akce je pro INEXí zaměstance a zaměstnankyně, stážisty*ky, aktivní dobrovolníky a dobrovolnice i všechny ty, kteří na workcampu byli už před delší dobou, nebo neopak ty, kteří nad tím teprve přemýšlí. Těšíme se na tebe!