V červnu letošního roku proběhlo předodjezdového setkání v rámci Cyklu globálního dobrovolnictví. Setkání bylo určeno dobrovolníkům, kteří se poté účastnili (nebo v příštím roce budou účastnit) workcampu či dlouhodobého projektu v některé ze zemí globálního Jihu. Předodjezdové setkání bylo vedeno naší koordinátorkou vzdělávacích projektů Anetou Slavíčkovou a externí školitelkou. Během školení se dobrovolníci a dobrovolnice vzdělávají v tematických oblastech, jako jsou např.:

  • etická komunikace,
  • motivace k dobrovolnictví,
  • kritické pohledy na mezinárodní dobrovolnictví a výzvy během dobrovolnictví.

Účelem tohoto setkání je účastníky a účastnice připravit na projekty, kterých se účastní dobrovolníci a dobrovolnice např. z rurálních oblastí, z různého ekonomického a sociálního prostředí.

Důležitým aspektem inkluzivních projektů je příprava dobrovolných vedoucích (tzv. campleaderů) na tyto projekty. Vedoucí workcampu komunikuje s týmem smysl a detaily pracovních aktivit, koordinuje volný čas a stará se o motivaci a energii skupiny. V rámci inkluzivního dobrovolnictví se do workcampů zapojují i mladí lidé, kteří čelí různým bariérám (zdravotní problémy, sociální bariéry, ekonomické překážky apod.). Důkladná příprava vedoucích workcampů je klíčová pro zapojení takovýchto jedinců do skupiny. Pro projekt přípravy metodiky školení vedoucích byli zapojeni externí konzultující, kteří mají zkušenosti s prací s osobami se znevýhodněním.

Naše organizace by nemohla fungovat bez podpory dárců. Výše zmíněné aktivity byly finančně podpořeny společností MONETA Money Bank, a. s. a my bychom jí tímto chtěli poděkovat.