Scroll to top

Zpracování osobních údajů

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. Zásady zpracování osobních údajů

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. (dále INEX-SDA) je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním.

Na této webové stránce vás informujeme o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v INEX-SDA zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů. Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou nedílnou součástí všech Smluvních podmínek INEX-SDA.

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
Sídlo: Varšavská 30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika IČO: 186 29 008
Email: lenka.kaderabkova@inexsda.cz
(dále INEX-SDA)

Kontaktní osoba správce:
Jméno: Anežka Kopecká
Telefon: +420 222 362 715
Email: ekonom@inexsda.cz
(dále jen „kontaktní osoba“)

2. Základní pojmy a informace

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů.

Subjekt údajů – to jste vy

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů – to jsme my

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je INEX-SDA.

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jde pouze o nové označení citlivého osobního údaje. Jedná se o takový osobní údaj, který Vás sám o sobě může poškodit ve společnosti či může zapříčinit Vaší diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

3. Kdy je možné osobní údaje zpracovávat?

Pro zákonné zpracování vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR.

Zpracování osobních údajů v INEX-SDA je nejčastěji založeno na těchto podmínkách:
a) udělíte-li INEX-SDA výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (dále „výslovný souhlas“); b) když zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy s INEX-SDA, jejíž jste smluvní stranou. Případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost (dále „plnění smlouvy“);
c) zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na INEX-SDA vztahuje (dále „plnění zákonné povinnosti”);
d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů INEX-SDA (dále „oprávněný zájem“).

V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy Zásady zpracování osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů:

 •   Zákonnost – Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.
 •   Souhlas subjektu údajů – osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.
 •   Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů – osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.
 •   Přesnost zpracovávaných osobních údajů – osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření. Za použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.
 •   Transparentnost – prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.
 •   Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.
 •   Bezpečnost – osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
  Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedené v článku 5 GDPR. INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. www.inexsda.cz

4. Proč INEX-SDA zpracovává osobní údaje?

V rámci služeb INEX-SDA pro Vás zajišťujeme mezinárodní i národní vzdělávací a dobrovolnické projekty, u nás a v zahraničí. Informujeme vás o naší nabídce a příležitostech. Některé vaše osobní údaje jsou nezbytné již pro obdržení naší nabídky, další pak pro účely vaší registrace a účasti na projektech, které si vyberete. Některé další osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zajištění vámi vybrané služby nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více.

5. Jaké osobní údaje INEX-SDA zpracovává?

V níže uvedené tabulce se dozvíte, jaké osobní údaje o Vás potřebujeme při využití konkrétní služby vědět a jak s nimi dál nakládáme.

Služba INEX-SDA Kategorie subjektů údajů Zpracovávané osobní údaje Účel zpracování Právní základ a popis Doba uchování Vašich dat v INEX- SDA Sdílení dat dalším stranám
  Workcamp   Středně nebo dlouhodobý projekt   Cyklus globálního dobrovolnictví   Evropská dobrovolná služba   GLEN   Výměna mládeže   Školení, Seminář   Vzdělávací cyklus pro vedoucí workcampů   Ambasadoři projektu Fotbal pro rozvoj Registrovaný účastník (tj. s podanou přihláškou a odsouhlasenými Smluvními podmínkami INEX-SDA) a)  jméno b)  příjmení c)  rodnéčíslo d)  datum narození e)  e-mailová adresa (nebo adresy, pokud nám je sdělíte) f)  telefonní číslo g)  adresa trvalého bydliště h)  adresa přechodného bydliště i)  informace o zdravotním stavu (pokud nám je sdělíte) j)  údaje o platební kartě (pokud jste ji použili) k)  cookies (na Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro zajištění Vaší účasti na zvoleném projektu a ponávratových aktivitách.
Dále je zpracování nutné pro dodržení zákonných podmínek daného programu, nebo podmínek donora
Právním základem je plnění smlouvy. Za tímto účelem mohou být
osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, dle zákonných podmínek a podmínek donora.
Ano – viz níže Sdílení osobních údajů
Služba INEX-SDA Kategorie subjektů údajů Zpracovávané osobní údaje Účel zpracování Právní základ a popis Doba uchování Vašich dat v INEX- SDA Sdílení dat dalším stranám
stránkách INEX-SDA jsou využívány cookies. Více se dozvíte níže.) l) další údaje viz níže Podmíněné zpracování osobních údajů programu.
  Workcamp   Evropská dobrovolná služba   Výměna mládeže   Školení, Seminář Zákonný nebo soudem určený zástupce Registrovaného účastníka mladšího 18 let (viz výše) a)  jméno b)  příjmení c)  e-mailová adresa (nebo adresy, pokud nám je sdělíte) d)  telefonní číslo Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro zajištění účasti Registrovaného účastníka mladšího 18 let na jednom ze zvolených projektů. Právním základem je plnění zákonné povinnosti. Za tímto účelem mohou být
osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dle zákonných podmínek a podmínek donora.
Ano – viz níže Sdílení osobních údajů
  Workcamp   Středně nebo dlouhodobý projekt   Cyklus globálního dobrovolnictví   Evropská dobrovolná služba   GLEN   Výměna mládeže   Školení, Seminář   Vzdělávací cyklus pro vedoucí workcampů Bezpečnostní kontakt pro Registrovaného účastníka (viz výše) a)  jméno b)  příjmení c)  e-mailováadresa (nebo adresy, pokud nám je sdělíte) d)  telefonní číslo Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro zajištění účasti Registrovaného účastníka na jednom ze zvolených projektů a jeho bezpečnosti. Právním základem je oprávněný zájem INEX-SDA. Za tímto účelem mohou být
osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s Registrovaným účastníkem dle zákonných podmínek a podmínek donora.
Ano – viz níže Sdílení osobních údajů
Služba INEX-SDA Kategorie subjektů údajů Zpracovávané osobní údaje Účel zpracování Právní základ a popis Doba uchování Vašich dat v INEX- SDA Sdílení dat dalším stranám
Emailový Zpravodaj INEX-SDA Odběratel emailového Zpravodaje INEX-SDA a)  e-mailová adresa b)  cookies (na stránkách INEX-SDA jsou využívány cookies. Více se dozvíte níže.) Na vámi poskytnutou emailovou adresu zasíláme 1-3x měsíčně oznámení, informace a nabídky z oblasti činnosti INEX- SDA. Právním základem je Váš výslovný souhlas. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do Vašeho odvolání souhlasu. Ne
Dotazy Odesílatel emailu, telefonující a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
e) další osobní údaje, které nám sami sdělíte
Zpracování Vašich osobních údajů umožňuje poskytnutí požadované služby či informace. Právním základem je oprávněný zájem INEX-SDA. 12 měsíců po poslední komunikaci. Ne
(pokud o to sami nepožádáte. Na základě vaší žádosti viz Sdílení osobních údajů)
Zasílání sdělení z INEX- SDA Příjemce sdělení z INEX- SDA a) e-mailová adresa b) jméno
c) příjmení
d) datum narození e) doručovací adresa
Na vámi poskytnutou emailovou adresu zasíláme 1-3x měsíčně oznámení, informace a nabídky z oblasti činnosti INEX- SDA. Právním základem je Váš výslovný souhlas. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do Vašeho odvolání souhlasu. Ne
Daňový doklad Účastník platební transakce INEX-SDA a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa d) bankovní účet
e) fakturační adresa
Vedení databáze s identifikačními a účetními osobními údaji zákazníků je Právním základem je plnění zákonné povinnosti. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány 10 let. Ano, na základě platné legislativy
Služba INEX-SDA Kategorie subjektů údajů Zpracovávané osobní údaje Účel zpracování Právní základ a popis Doba uchování Vašich dat v INEX- SDA Sdílení dat dalším stranám
nezbytné
pro plnění zákona č. 563/1991, o účetnictví, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Návštěva webových stránek www.inexsda.cz Návštěvník webových stránek www.inexsda.cz a) cookies – na stránkách INEX-SDA jsou využívány cookies. Více viz Používání cookies na webu INEX- SDA. Vaše osobní údaje využíváme
k zajištění funkčnosti webu, funkčnosti vyhledávání workcampů na základě vašich kritérií a tvorbě statistik návštěvnosti webu.
Právním základem je oprávněný zájem INEX-SDA. Závislé na trvanlivosti cookies. Při návštěvě našeho webu jsou do vašeho počítače ukládány cookies. Více se dozvíte níže.
Členství v INEX-SDA Člen v INEX-SDA a)  jméno b)  příjmení c)  rodné číslo d)  datum narození e)  telefonní číslo Vaše osobní údaje využíváme ke správě Vašeho členství v INEX- Právním základem je Váš výslovný souhlas. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání Ne
Služba INEX-SDA Kategorie subjektů údajů Zpracovávané osobní údaje Účel zpracování Právní základ a popis Doba uchování Vašich dat v INEX- SDA Sdílení dat dalším stranám
f) adresa bydliště SDA a souvisejícím aktivitám jako zasílání informací a nabídek
z oblasti činnosti INEX- SDA.
členství. Údaje spojené s finančními transakcemi uchováváme až po dobu 10 let. Údaje spojené s archivními povinnostmi organizace uchováváme do zániku organizace.
Práce v INEX-SDA Uchazeč o zaměstnání, stáž a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
e) adresa bydliště (pokud nám ji sdělíte) f) další osobní údaje, které nám sami sdělíte
Vaše osobní údaje využíváme k posouzení Vaší osoby pro danou pozici v INEX-SDA, při výběrovém řízení a
k vašemu oslovení v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době.
Právním základem je Váš výslovný souhlas. Za tímto účelem mohou být
osobní údaje zpracovávány 4 měsíce po uzavření výběrového řízení.
Ne

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujme si právo nevyžádané osobní údaje zničit, aniž bychom vás o tom předem informovali.

Podmíněné zpracování osobních údajů

Některé služby, které nabízíme, jsou vázány na splnění dalších podmínek. Může se jednat například o podmínky navázané k určitému věku. V případě, že subjekt údajů nedosáhl požadovaného věku, není možné mu bez souhlasu jeho zákonného nebo soudem určeného zástupce poskytnout některé služby a zpracovávat jeho osobní údaje.

Také se může jednat o podmíněné posouzení žádosti o přijetí na daný projekt založené na dodatečných informacích požadovaných organizátorem projektu – může jít např. o výčet předchozích zkušenosti; reference; motivační dopis, speciální formuláře, životopis, kopii cestovního dokladu (je-li třeba pro vystavení zvacího dopisu k žádosti o víza), výpis z rejstříku trestů uvedené v popisu daného projektu, fotografii apod.

Tyto požadavky jsou uvedené v popisu daného projektu nebo podmínkách účasti, případně následně vyžádány koordinátorem INEX-SDA.

Zpracování osobních údajů pro jiný účel

V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje získány. Příkladem může být přihlášení na projekt (např. výměnu mládeže, skupinový workcamp), kdy je primárním účelem zpracování osobních údajů zajištění účasti na projektu. Pokud Vám INEX-SDA zařizuje i dopravu a nakupuje jízdenky či letenky, vzniká nám zároveň zákonná povinnost archivace daňového dokladu, dle příslušných právních předpisů (viz „Daňový doklad“ v tabulce výše).

6. Místo uložení osobních údajů

V INEX-SDA využíváme interního úložného systému, uloženého na serveru společnosti Dexus Internet s.r.o..
Jako náš primární systém pro správu přihlášek na workcampy, středně a dlouhodobé projekty využíváme interně vyvinutý systém Volant, chráněný heslem, zpřístupněný pouze koordinátorům INEX-SDA. Systém je uložen na serveru společnosti onesim.net.
Tento systém využívá ke komunikaci emailové účty INEX-SDA, poštovní server je uložen u společnosti Dexus Internet s.r.o..

Pro emailovou komunikaci využíváme služeb aplikace Thunderbird vytvořené organizací Mozilla Corporation. Data zpracovávaná společností Mozilla Corporation se nachází v USA, Holandsku a dalších zemích, kde sídlí Mozilla Corporation nebo smluvní poskytovatelé služeb.
Více na https://www.mozilla.org/en-US/privacy/thunderbird/

Dále využíváme služeb společnosti Google LLC. Data uložená společností Google LLC se nachází v datových centrech v Evropě, Asii a USA. Více na https://policies.google.com/privacy

Online platební bránu zprostředkovává společnost ComGate Payments, a.s. Po odeslání přihlášky máte možnost využít službu platební brány, která vás přesměruje na internetové bankovnictví vaší banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového

bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Pro telefonickou komunikaci využíváme poskytovatele 802.cz a Vodafone.

7. Sdílení osobních údajů

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“). Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme třetím stranám pro účely marketingu.

Může dojít k předání osobních údajů těmto kategoriím příjemců:

 1. a)  Partnerské organizace
  Rozhodnete-li se využít některou z našich služeb, budeme od Vás požadovat souhlas se Smluvními podmínkami INEX-SDA vztahující se k dané službě. Pokud souhlas neudělíte, nemůžeme Vám ji poskytnout. V případě, že to zajištění Vámi objednané služby vyžaduje, dojde ke zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou.
  Nejčastěji se jedná o organizátory projektů v zahraničí a ČR, na které jste se přihlásil. Našimi partnerskými organizacemi jsou především, ale nejen, organizace ze sítí organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations; Service Civil International; Coordinating Committee for International Voluntary Service, Global Education Network of Young Europeans. Dále spolupracujeme s organizacemi akreditovanými k realizaci Evropské dobrovolné služby. V ČR se jedná o organizátory projektů z obcí a neziskových organizací.
  Naše spolupráce s partnerskými organizacemi je vždy smluvním vztahem.
  Vaše osobní údaje sdílíme s partnerskou organizací pouze v případě, že se hlásíte na alespoň jeden z projektů, který tato organizuje.
  Sdílení Vašich osobních údajů, které jsou součástí přihlášky na daný projekt, probíhá prostřednictvím emailu. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty a zpracovány v zemích EU, Islandu, Norsku a Lichtenštejnsku, i mimo EU, dle lokality Vámi zvoleného projektu, případně dle sídla partnerské organizace, která projekt organizuje.
  Vaše osobní údaje tak mohou být předány organizacím se sídlem nebo působením mimo země EU. Některé země mimo EU neposkytují odpovídající úroveň ochrany založené na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a nemohu tedy být poskytnuty záruky poskytující ochranu údajů nařízením.
 2. b)  Orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;
 3. c)  Jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.
 4. d)  Jiná osoba v případě Vaší žádosti a výslovného souhlasu (např. žádáte-li reference o projektu od zkušeného účastníka)

8. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše.

Nejzazší doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v INEX-SDA vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a INEX-SDA, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem INEX-SDA. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány nebo anonymizovány.

9. Používání cookies na webu INEX-SDA

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. mobilní nebo desktop verze stránek, volba jazyku, předchozí odsouhlasení s cookies). Například při vyhledávání workcampů cookies slouží k zapamatování zvolených preferencí ve formuláři databáze (věk, pohlaví, země, datum atd.).

Na co využíváme cookies na našem webu?

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na váš počítač umísťuje. Podle jejich trvanlivosti lze rozdělit na dvě kategorie:

 •   Krátkodobé (session cookie) zůstávají ve vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
 •   Dlouhodobé (persistent cookie) zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.
  Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:
 •   Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
 •   Cookie třetích stran (third party cookie) jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetu sociálních sítí nebo vložených videí. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte. Prostřednictvím standardních webových protokolů zaznamenáváme data o všech návštěvnících našeho webu. Obsahem těchto protokolů mohou být následující údaje: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. www.inexsda.cz
 •   Vaše IP adresa. (Při prohlížení Internetu je Vašemu počítači automaticky přiřazena IP adresa. Vaše IP adresa může být statická nebo dynamická. Statická IP adresa Vás může identifikovat, dynamická adresa obvykle nikoli.)
 •   Typ prohlížeče a operační systém, který používáte.
 •   Datum a čas, kdy jste tento web navštívili.
 •   Stránky, které jste na tomto webu prohlíželi.
 •   Adresu webu, ze kterého jste byli odkázáni.

Na našem webu používáme tyto cookies:

 •   Technické (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. uložení zvolené jazykové verze a další
  •   Google Analytics (první strany, dlouhodobé) používáme, abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit. Pro měření anonymních dat o chování uživatelů používáme nástroj Google Analytics.
  •   Facebook Pixel (první strany, dlouhodobé) používáme, abychom byli schopni analyzovat účinnost reklamy umístěné na stránkách Facebook.

 • Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze spravovat nastavení cookies

 • Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies na váš počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Chcete-li se dozvědět více o správě a odstraňování cookies ve svém prohlížeči, použijte následující odkazy. Informace o soukromém prohlížení a nastavení souborů cookies v prohlížeči FireFox získáte kliknutím sem. Informace o anonymním režimu a nastavení souborů cookies v prohlížeči Chrome získáte kliknutím sem.
  Informace o službě InPrivate a nastavení souborů cookies v prohlížeči Internet Explorer získáte kliknutím sem. Informace o soukromém prohlížení a nastavení souborů cookies v prohlížeči Safari získáte kliknutím sem.
  Podrobné informace o souborech cookies včetně pokynů pro jejich správu a odstraňování najdete rovněž na adrese http://www.aboutcookies.org.

10. Vaše práva jako subjektu údajů

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. www.inexsda.cz

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás
potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování. Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte kontaktní osobu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktní osoby.

Právo na opravu, omezení nebo výmaz

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme. Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím kontaktní osoby.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 •   odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
 •   vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
 •   Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
 •   osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 •   osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
 •   osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje. Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím kontaktní osoby. INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. www.inexsda.cz

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné:

 •   pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 •   k splnění našich právních povinností;
 •   z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 •   pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,
 •   pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 •   pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím kontaktní osoby.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím kontaktní osoby.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

 • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 • Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Námitku můžete podat u kontaktní osoby.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Pro získání Vašich osobních údajů se obraťte na kontaktní osobu.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

V současné době neužíváme osobní údaje k profilování nebo automatizovanému rozhodování. V opačném případě máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí v případě, že:

 • je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené mezi námi;
 • došlo k udělení Vašeho výslovného souhlasu.

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme. Právo podat stížnost u dozorového úřadu Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. www.inexsda.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz www.uoou.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 12.3.2019.

Grilování (nejen) vedoucích v Praze, 23.5.

Už tradičně se sejdeme u dobrého jídla a pití. Popovídáme si o vedení workcampů v Česku, co to přesně znamená, co díky tomu můžeš zažít, ale také o všem ostatním. Akce je pro INEXí zaměstance a zaměstnankyně, stážisty*ky, aktivní dobrovolníky a dobrovolnice i všechny ty, kteří na workcampu byli už před delší dobou, nebo neopak ty, kteří nad tím teprve přemýšlí. Těšíme se na tebe!