Workcamp ve spolupráci se Studiem ALTA

V roce 2021 se uskutečnila první aktivita projektu Colours of Inclusion. V rámci této aktivity se skupina mezinárodních dobrovolníků zapojila do workcampu ve spolupráci se Studiem ALTA v Praze, se kterým naše organizace spolupracuje čtyři roky. Workcamp se konal od 10. do 24. července 2021 převážně v prostorách Invalidovny a blízkého okolí.

Do workcampu se zapojili dobrovolníci z Belgie, Německa, Francie, Itálie, Maďarska a z České republiky. Skupina zahrnovala také dobrovolníky se znevýhodněním.

V rámci prvního týdne workcampu se dobrovolníci a dobrovolnice podíleli na přípravě mezinárodního festivalu Nultý bod. Festival Nultý bod se koná již od roku 2009 a divákům přináší představení pohybového a objektového divadla. Dobrovolnictvo se podílelo například na technickém zajištění představení nebo na přípravách instalací. V druhé části workcampu spočívala náplň práce především v péči o vnitřní a venkovní prostory Invalidovny (např. malování místností, výroba dřevěné zahradní konstrukce).

Ve volném čase dobrovolníci a dobrovolnice navštěvovali představení, která se konala v rámci festivalu Nultý bod, prozkoumávali pražské památky a zajímavá pražská zákoutí. Skupina se také věnovala společnému vaření a dalším skupinovým aktivitám.

A co se dobrovolníci a dobrovolnice díky workcampu naučili? Skupina trávila mnoho pracovního i volného času společně, díky čemuž rozvíjeli své sociální a komunikační dovednosti. Hlavním komunikačním jazykem byla angličtina, ale účastníci si vyměňovali i slovíčka z jiných jazyků, a tak docházelo ke zlepšování jazykových schopností. Díky mezinárodnímu složení skupiny měli možnost poznávat kulturu jiných evropských zemí a také poznat něco málo z kultury české.  Zapojení do mezinárodních dobrovolnických aktivit (u některých účastníků poprvé v životě) vedlo také ke zvýšení zájmu o další dobrovolnické aktivity mimo domovskou zemi. Díky workcampu také dobrovolníci a dobrovolnice zlepšovali své kompetence pro zapojení do pracovního trhu.

Workcamp v Tvarožné Lhotě 

V roce 2022 se uskutečnila druhá z plánovaných aktivit projektu Colours of inclusion. V rámci ní se skupina dobrovolníků a dobrovolnic zapojila do workcampu v obci Tvarožná Lhota. Na workcamp se sjeli dobrovolníci a dobrovolnice z Německa, Francie, Slovinska, Maďarska a České republiky.

Hlavní náplní workcampu byly aktivity na podporu komunitního života. Skupina také měla šanci vypomáhat při celém procesu výroby místního bylinkového čaje. Skupina se také podílela na zvelebování společných prostranství obce a úpravě veřejné zeleně.

Během workcampu dobrovolníci zlepšovali své manuální dovednosti. Díky zapojení se do komunitních akcí (např. podílení se na místním festivalu) měli také šanci poznávat místní kulturu a historii.

O projektu Colours of inclusion

Projekt Colours of inclusion je financován z Evropského sboru solidarity (ESC). Cílem projektu je umožnit mladým dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří mají méně příležitostí (youth with fewer opportunities), aby se také zapojili do mezinárodních dobrovolnických aktivit. 

Co to znamená když má někdo méně příležitostí?
Termín Young people with fewer opportunities je zastřešující pojem pro mladé lidi, kteří mají nějaké znevýhodnění, v jeho důsledku mají méně příležitostí (pracovních, dobrovolnických) než jejich vrstevníci. Podle organizace SALTO pojem zahrnuje např.

  • osoby čelící sociálním bariérám – např. osoby čelící diskriminaci, osoby z neúplných či nefunkčních rodin apod.
  • osoby se znevýhodněním, osoby s omezenou mobilitou
  • osoby, které mají méně příležitostí z důvodu ekonomických bariér (např. nezaměstnaní, osoby zadlužené)
  • osoby, které mají méně příležitostí z důvodu vzdělání: nízká kvalifikace, jazyková bariéra, osoby s poruchami učení atd.
  • geografické bariéry – lidé žijící v odlehlých či hůře dostupných oblastech