INEX, kromě několika dalších aktivit, propaguje a koordinuje mezinárodní dobrovolnické projekty. To je zřejmé již z našich příspěvků na webu nebo na Facebooku: „Pojeď na workcamp do Francie“, „Láká tě vyjet do Španělska?“. A co Brazílie, nebo Mongolsko? S námi kamkoliv! Stačí se přihlásit a za pár týdnů můžeš jet třeba na druhý konec světa. Máme i pár workcampů v České republice. Letos přesně 38. Ale za většinou zážitků, které nabízíme, je třeba vyrazit do zahraničí. Zkrátka účast na workcampu vyžaduje ujet mnoho kilometrů. A to negativně působí na kvalitu ovzduší a přispívá značnou měrou ke klimatickým změnám. A my v INEXu k tomu nechceme být slepí, ale tento vnitřní rozpor pěkně pojmenovat, prozkoumat a snad i změnit.

Většina zahraničních cest znamená emise skleníkových plynů, které vznikají ze spalování fosilních paliv v motorech dopravních prostředků. A jak známo, tyto emise významně přispívají k tzv. skleníkovému efektu, který je jedním z činitelů klimatických změn. Hodně se o tom mluví, ale ne všichni rozumí, jak vlastně skleníkové plyny působí na teplotu Země. Základní princip je popsán ve 3 minutách například v tomto videu. Podle zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu je sektor dopravy zodpovědný za 23 % všech lidmi způsobených emisí oxidu uhličitého. Zároveň se předpokládá, že emise způsobené dopravou do budoucna porostou největší měrou oproti ostatním sektorům. Nutno zmínit, že 10 % světové populace stojí za 80 % celkově najetých motorizovaných kilometrů. (IPCC 2014)

Takže tu máme takové malé dilema. Věříme, že INEXí aktivity mají pozitivní dopad na společnost a každého dobrovolníka či dobrovolnici.  Stojíme si za tím, co děláme. Nechceme ale, aby se tak dělo za cenu poškozování životního prostředí. Proto měsíc červen věnujeme udržitelnému cestování. V průběhu měsíce se podíváme na to, jak různé dopravní prostředky přispívají k produkci emisí skleníkových plynů, co to je uhlíková stopa a kde je možné ji spočítat. Podělíme se o to, jak se k této problematice staví sítě organizací mezinárodního dobrovolnictví, kterých jsme členem, a další nadnárodní organizace. A nabídneme několik zásad a alternativ pro udržitelné nebo udržitelnější cestování a pro to, jak se i jako jednotlivci můžeme zasadit o změnu systému.

Jiří Ambrož, Švýcarsko

Pro INEX je téma klimatické krize natolik zásadní, že k němu nechceme být lhostejní. A proto se aktivně snažíme hledat cesty, jak se udržitelně a šetrně chovat při každodenním chodu naší organizace, při pořádání akcí a školení i v našich soukromých životech. Principy, kterými se řídíme, jsme si uzamkli do kodexu udržitelnosti. Všichni zaměstnanci tak cestují autobusem, vlakem, nebo sdíleným automobilem, pokud je možné tímto způsobem cestu vykonat do 12 hodin a není výrazně dražší. Mezi další zásady od tohoto roku patří omezování masných a mléčných výrobků na našich školeních a udržitelné občerstvení na akcích pro veřejnost. Třídění odpadu a opětovné využívání částečně použitého materiálu praktikujeme již pár let.

Pro INEX stejně jako pro sítě, jichž jsme součástí (Alliance, SCI, CCIVS, …), je důležité, aby mezinárodní dobrovolnictví snížilo svou uhlíkovou stopu a přispívalo ke zpomalení a zastavení klimatických změn, které ohrožují životy všech lidí, ale nejvíce těch žijících v ekonomické chudobě. Jedním z nástrojů jsou environmentálně zaměřené workcampy, které přispívají ke správnému nakládání s přírodními zdroji, k obnově funkční krajiny například výsadbou stromů nebo udržováním přírodních mokřadů a v neposlední řadě k šíření povědomí o ekologicky šetrném chování jednotlivce. Tyto sítě se také aktivně vyjadřují k otázkám klimatu na celosvětové úrovni. Jednou z těchto iniciativ byla výzva všem vládám k respektování a dodržení limitu pro zvýšení světové teploty o maximálně 1,5°C, ke kterému se vlády zavázaly v rámci Pařížské dohody v prosinci 2015.