V rámci naší práce se aktivně věnujeme tématům Globálního rozvojového vzdělávání, která rozvíjí dovednosti a znalosti podporující aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů. Rádi bychom, aby se pojmy jako udržitelnost, inkluze nebo etická komunikace dostaly do celé naší společnosti včetně firemního prostředí. Přinášíme proto čtyři workshopy pro zaměstnance i management Vaší firmy. Workshopy jsou stavěny tak, aby si účastníci jeho téma propojili jak se svými osobními postoji, tak měl přesah do pracovního prostředí. Všechny workshopy jsou vhodné jako doplnění vašeho firemního vzdělávání. 


Vyberte si z těchto workshopů:


1. Inkluze & Diverzita 

Workshop vede účastníky*ce k seznámení se s problematikou inkluze, diverzity a rovnoprávnosti a jejich dopad na pracoviště. Důraz je věnován identifikaci privilegií, jejich vlivu na pracovní vztahy, uvědomění si a konfrontování vlastních stereotypů a seznámení se s hodnotou rozmanitého kolektivu. 

Workshop je zaměřen na firemní kulturu i individuální postoje a chování zaměstnankyň*zaměstnanců. Účastníci*ce budou podpořeni přijít s tématy související s inkluzí a diverzitou, které by firma měla (mohla) adresovat.

2. Etická komunikace

Workshop je vhodný pro firmy, kterým záleží na tom, jak jejich zaměstnanci komunikují mezi sebou, jakou firemní kulturu tvoří a také jaká by měla být firemní komunikace navenek. Workshop je vhodný jak v případě, kdy firma přemýšlí o vytvoření kodexu komunikace, tak v případě, že takový kodex již má a chce zapracovat na behaviorálních změnách zaměstnanců. Workshop skupinu naviguje ke společnému komunikačnímu konsenzu. 

3. Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs)

Workshop je vhledem do začátků a souvislostí mezinárodních snah o změnu kvality života a zachování životního prostředí, účastníci*ce se seznámí s kontextem Cílů udržitelného rozvoje a získají lepší povědomí o tom, kdo za nimi stojí, jaký je aktuální stav stejně jako kritický pohled na ně. Workshop je vhodný pro firmy, které s SDGs již pracují (nebo se pracovat chystají) a jsou implementovány do firemních procesů. Díky workshopu si zaměstnanci koncept osvojí a získají povědomí o postupu naplňování cílů na světové, národní a firemní úrovni. 

4. Udržitelný turismus

Workshop se zaměřuje na postoje zaměstnanců během jejich osobních cest a jejich chování. Zabývá se vlastními motivacemi k cestám a zamyšlení se nad negativními dopady (masového) turismu, ukazuje příklady dobré praxe za světa i ČR a na závěr si účastníci*ce sestaví vlastní principy udržitelného cestování. Workshop pracuje s předpokladem, že pokud zaměstnanci získají lepší znalosti o negativních dopadech masového turismu a pokud poznají pozitivní příklady turismu, pak budou sami aplikovat principy udržitelného turismu v osobních i pracovních cestách, dle možností.

Praktické informace:

Přihlášení

Délka workshopu: 3 hodiny Abychom mohli jít v tématu více do hloubky a byl dostatek času na diskuse, časová dotace 3 hodiny (včetně přestávek) umožní věnovat prostor diskusím a přijít s konkrétními výstupy. 

Velikost skupiny: 6 -15 účastníků*nic
Workshop je z velké části postaven na skupinové interakci, je proto důležité, aby byla zachována minimální velikost skupiny, ale také její maximální počet. 

Metody neformálního vzdělávání 
Během workshopu jsou využívány metody neformální vzdělávání (práce ve skupinách, vzájemné sdílení, videa atd.), které účastníky a účastnice podněcují se aktivně zapojit a naslouchat postojům druhých. Workshop NEVYUŽÍVÁ frontální prezentace a prosté prezentování problematiky. 

Školící prostory
Workshop proběhne ideálně ve vašich prostorách. Jelikož bude workshop interaktivní formou, ve školící místnosti by mělo být ideálně místo na rozdělení se do skupin, možnost využít flipchartovou tabuli s fixami, internetové připojení a promítací zařízení. Workshop je možné také zajistit v prostorách INEXu, pokud se ve vaší firmě vhodné místo nenajde. 

Cena za workshop: od roku 2022 budou workshopy placené, cena bude upřesněna
Cena pokrývá 2 zkušené školitele, zbylé finance podpoří další činnost a rozvoj naší organizace.

Kontakt
V případě dotazů se neváhejte ozvat na email vzdelavani@inexsda.cz nebo na telefon 222 362 715

Pojďte s námi šířit povědomí o globálních tématech a souvislostech i ve vaší firmě! 
Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Obsah nevyjadřuje stanoviska donora.