Collect Herbs and Make Tea in Bile Karpaty

9. srpna 2021 - 18. srpna 2021 (10 dnů)

Česko
ENVICOMMU
18+
English
Počet dobrovolníků: 12
Volná místa celkem: 2
Vybrat Vybráno
Kód projektu: SDA 103
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
12
Volná místa celkem
2

Aktuální pandemické informace MZV


Informace pochází z webu ministerstva zahraničí. Pro jistotu nejaktuálnějších informací doporučujeme navštívit i jejich web.

Popis

EN
This workcamp will take place in a small Moravian village of Nova Lhota, situated in the Bile Karpaty (White Carpathian Mountains) in cooperation with the municipality and local NGO “INEX-SDA Bile Karpaty”. This branch of INEX is active in sustainable rural development, environmental education and permaculture projects. Nova Lhota, situated in the Moravian-Slovak border, is devoted to environmental activities and environmental education. For two years, herbal tea blends are produced from local herbs in cooperation with INEX-SDA Bile Karpaty. The municipality runs an eco-centre and a natural garden, where they also grow healing herbs for teas. They have been collecting other herbs and fruits for teas with volunteers for more than 10 years. The aim of the workcamp is to involve volunteers in these activities in cooperation with the team of local workers of Nova Lhota and to get to know the local culture and nature.

CZ
Tento workcamp se bude konat v malé moravské vesnici Nová Lhota, která se nachází v Bílých Karpatech, ve spolupráci s obcí a místní neziskovou organizací „INEX-SDA Bílé Karpaty“.Tato pobočka INEX je aktivní v projektech udržitelného rozvoje venkova, environmentálního vzdělávání a permakultury. Nová Lhota ležící na moravsko-slovenské hranici se věnuje environmentálním aktivitám a environmentální výchově. Po dva roky se zde vyrábějí bylinné čajové směsi z místních bylin ve spolupráci s INEX-SDA Bile Karpaty. Obec provozuje ekocentrum a přírodní zahradu, kde také pěstují léčivé byliny na čaje. Sbírají bylinky a ovoce na čaje s dobrovolníky již více než 10 let. Cílem workcampu je zapojit dobrovolníky do těchto aktivit ve spolupráci s týmem místních pracovníků Nové Lhoty a seznámit se s místní kulturou a přírodou.

Místo

EN
Nova Lhota. The nearby towns are Velka nad Velickou (10 km distance) and Uherske Hradiste (30 km). The region is famous for its folk traditions and beautiful countryside.
Leisure time: You can go on a trip to various sites of interest in the region, such the regional cities of Straznice or Skalice, visiting wine cellars, the Bata canal, or you can go hiking in the local countryside.
Meeting point: Nova Lhota. The meeting time will be in the afternoon. Please note that it takes almost 5 hours to get there from Prague by public transport. The exact information will be provided in the infosheet.

CZ
Nová Lhota. Nedaleká města jsou Velká nad Velickou (vzdálenost 10 km) a Uherské Hradiště (30 km). Tento region je známý svými lidovými tradicemi a krásnou přírodou.
Volný čas: Můžete se vydat na výlet do různých zajímavých míst regionu, například do krajských měst Strážnice nebo Skalice, navštívit vinné sklepy, Baťův kanál nebo se vydat na pěší túry po místní krajině.
Místo setkání: Nová Lhota. Čas schůzky bude odpoledne. Měj, prosím, na paměti, že cesta z Prahy hromadnou dopravou trvá téměř 5 hodin. Přesné informace budou uvedeny v informačním listu (infosheet).

Požadavky

EN
We are looking for volunteers who like nature and learning about environment and local traditions.

CZ
Hledáme dobrovolníky, kteří mají rádi přírodu a rádi se dozví něco nového o místní krajině a zdejších tradicích.

Práce

EN
As making organic herbal tea is an important way of promoting local traditions and products in Nova Lhota, volunteers will be involved in this activity. They will learn to recognize different herbs, and then collect them and make various herbal mixtures. In order to see the whole production process, they will help in the social enterprise in Nova Lhota where the herbal teas are packaged. They will also take care of greenery in the natural garden and the village of Nova Lhota and help with maintenance of public spaces. Volunteers will go on a one day trip to a farm Travicna (Salaš Trávičná).
Study part: You will be able to get to know different kinds of local food and products and learn more about local products, organic farming, herding sheep, the history and natural potential of the region. You will have a chance to organize an international evening for the locals to present your national cuisine and culture.

CZ
Protože výroba organického bylinného čaje je důležitým způsobem propagace místních tradic a produktů v Nové Lhotě, budou do této aktivity zapojeni dobrovolníci. Naučí se rozeznávat různé bylinky, poté je sbírat a vyrábět různé bylinné směsy. Aby si mohli prohlédnout celý výrobní proces, pomohou v místním podniku v Nové Lhotě, kde jsou bylinné čaje baleny. Budou se také starat o zeleň v přírodní zahradě a pomohou s údržbou veřejných prostranství v Nové Lhotě. Dobrovolníci vyrazí na jednodenní výlet na farmu Trávičná (Salaš Trávičná).
Studijní část: Budeš mít možnost poznat různé druhy místních potravin a produktů a dozvědět se více o místních produktech, ekologickém zemědělství, pasení ovcí, historii a přírodním potenciálu regionu. Jako skupina budete mít příležitost uspořádat pro místní obyvatele mezinárodní večer, kde představíte vaši národní kuchyni a kulturu.

Ubytování

EN
Accommodation will be provided in a tourist hostel in Nova Lhota. Volunteers will sleep in rooms on bunk beds. There is a common room with a kitchen. Toilets and showers are directly in the building. Please bring a sleeping bag. You will prepare your own meals together as a group.

CZ
Ubytování bude zajištěno v turistické ubytovně v Nové Lhotě. Budeš spát v pokojích na palandách. K dispozici je společenská místnost s kuchyní. Toalety a sprchy jsou přímo v budově. Přines si, prosím, spacák. Budete připravovat jídlo společně jako skupina.

Lokalita

Poznámky

EN
You will spend a lot of time outdoors so you can get into contact with different kinds of plants, herbs, pollen and insects. What to bring: a sleeping bag, working (outdoor) clothes, good mood and willingness to meet others.

CZ
Budeš trávit spoustu času venku, tím pádem se můžeš dostat do kontaktu s různými druhy rostlin, pylu a hmyzu. Co si vzít s sebou: spacák, pracovní (venkovní) oblečení, dobrou náladu a ochotu setkat se s ostatními.

Vybráno: workcampů
Vyplnit přihlášku

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.