Farmstudio- Art, History and Nature

25. července 2021 - 2. srpna 2021 (9 dnů)

Česko
HERIRENO
17+
English
Počet dobrovolníků: 10
Volná místa celkem: 0
Vybrat Vybráno
Kód projektu: SDA 203
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
17 let
Počet dobrovolníků
10
Volná místa celkem
0

Aktuální pandemické informace MZV


Informace pochází z webu ministerstva zahraničí. Pro jistotu nejaktuálnějších informací doporučujeme navštívit i jejich web.

Popis

EN
The workcamp is organized in cooperation with a NGO Farmstudio, which is an association that creates space for contemporary art and participates in saving and restoring cultural heritage. Farmstudio is located in a protected ladnscape area Kokorinsko, in a village Vysoka, and it resides in unique premises of a former farmhouse from the beginning of the 19th century. It provides facilities In addition to organizing its own exhibition program and events, it offers its premises to other cultural entities for creative residencies, workshops, festivals, concerts, theatre and other activities (photography, painting, spatial creation, performance, site-specific, occupational therapy, alternative lifestyle, etc.). The complex is undergoing a gradual reconstruction of the building of cultural and historical significance without subsidies or other support from public sources, which is why there is always needed volunteer work and the aim of this workcamp.
In this workcamp, you are actively working for the United Nations Sustainable Development Goal of Sustainable Cities and Communities (UN SDG11).

CZ
Workcamp je organizován ve spolupráci s NNO Farmstudio, což je sdružení, které vytváří prostor pro současné umění a podílí se na záchraně a obnově kulturního dědictví. Farmstudio se nachází v CHKO Kokořínsko, ve vesnici Vysoká, a sídlí v unikátních prostorách bývalého statku z počátku 19. století. Kromě toho, že pořádá vlastní výstavní programy a akce, nabízí také své prostory dalším kulturním subjektům pro tvůrčí pobyty, workshopy, festivaly, koncerty, divadla a další aktivity (fotografie, malba, prostorová tvorba, performance, alternativní životní styl, …). Areál prochází postupnou rekonstrukcí budovy bez dotací či jiné podpory z veřejných zdrojů. Právě proto, aby se dosáhlo žádaných kulturních a historických cílů rekonstrukce, je zapotřebí dobrovolnického úsilí.
V tomto workcampu aktivně pracuješ na realizaci cíle OSN – Udržitelná města a komunity (United Nations Sustainable Development Goal of Sustainable Cities and Communities – UN SDG11).

Místo

EN
Vysoka is located 8 km from Melnik, on the edge of the protected landscape area Kokorinsko. The village has a shop, two churches and a pastry shop with a gallery.
Leisure time: Swimming in a nearby natural lake, having a campfire. If interested trips to the protected landscape area Kokorinsko; a tour of the historic center of Melnik, including an underground tour; a guided tour of the chateau and historical mill in Libechov; a visit to the First Republic swimming pool in Mseno combined with a tourist trip; overnight stay in the wild (own sleeping bag required).
Meeting point: Vysoka. The meeting time is usually in the afternoon. Please note that it takes around 1 hour to get there from Prague. The exact information will be provided in the infosheet.

CZ
Vysoká se nachází 8 km od Mělníka, na okraji CHKO Kokořínsko. V obci je obchod, dva kostely a cukrárna s galerií.
Volný čas: Koupání v nedalekém přírodním rybníce nebo udělat táborák. V případě zájmu jsou možné výlety do CHKO Kokořínsko; prohlídka historického centra Mělníka včetně prohlídky tamního podzemí; komentovaná prohlídka zámku a historického mlýna v Liběchově; návštěva prvorepublikového koupaliště v Mšeně kombinovaná s turistickým výletem; přenocování ve volné přírodě (nutný vlastní spacák).
Místo setkání: Vysoká. Čas schůzky je obvykle odpoledne. Měj, prosím, na paměti, že cesta z Prahy trvá přibližně 2 hodiny. Přesné informace budou uvedeny v informačním listu (infosheet).

Požadavky

EN
Workcamp is for those who are interested in cultural heritage, nature and manual work. The workcamp is not suitable for people with allergies to dust or cats (they are present on the property). 17 years old volunteers need parental authorisation.

CZ
Workcamp je pro ty, kteří se zajímají o kulturní dědictví, přírodu a manuální práci. Workcamp není vhodný pro ty, kteří mají alergii na prach nebo na kočky (jsou přítomny na pozemku). 17letí dobrovolníci potřebují povolení rodičů.

Práce

EN
Work will be diverse and manual, you will be able to choose according to your interest and physical abilities. The tasks include preservation and preservation of historically valuable wooden beams, landscaping (digging, soil distribution) for outdoor art installations, restoration of windows and doors, moving and repairing material, construction of stone beds, grinding, painting, cleaning of attic space etc. For those interested, there is a possibility of more professional classical construction work (masonry, plastering). Please bring clothes that can get dirty and/or damaged, a cap and sturdy shoes.
Study part: Farmstudio presentation, its history, development, vision; photography workshops; wood and metal restoration workshop, a lecture on contemporary art and a guided walk in protected landscape area Kokorinsko.

CZ
Práce bude manuální a různorodá, činnost si budeš moci vybrat podle svého zájmu a svých fyzických schopností. Mezi aktivity patří prezervace historicky cenných dřevěných trámů, terénní úpravy (kopání, rozložení zeminy) pro venkovní umělecké instalace, restaurování oken a dveří, stěhování a opravy materiálu, konstrukce kamenných postelí, broušení, malování, úklid podkrovních prostor atd. Pro zájemce je zde možnost profesionálnějších klasických stavebních prací (zdivo, omítky). Prosím, vezmi si s sebou takové oblečení, které se může zašpinit nebo poškodit, čepici a pevnou obuv. Studijní část: Prezentace Farmstudia, jeho historie, vývoj a vize; fotografické workshopy; workshop na restaurování dřeva a kovů; přednáška o současném umění a procházka s průvodcem v CHKO Kokořínsko.

Ubytování

EN
In Farmstudio- sleeping in 2 bedrooms with beds and sheets. There is a common room, three toilets, a shower and a kitchen. You will cook all your meals together as a group.

CZ
Ve Farmstudiu – spaní ve 2 ložnicích s postelemi a prostěradly. K dispozici je společenská místnost, tři toalety, sprcha a kuchyň. Všechna jídla budete vařit společně jako skupina.

Lokalita

Poznámky

EN
Food will be vegetarian, but meat can be prepared individually. Please bring a sleeping bag in case of an overnight trip. See photos of the last workcamp here: https://www.inexsda.cz/media/restore-a-historical-cultural-centre-2020/

CZ
Jídlo bude vegetariánské, ale maso si budeš moct připravit individuálně. Vezmi si s sebou, prosím, spacák pro případ, že byste plánovali výlet s přespáním. Fotografie posledního workcampu najdeš zde: https://www.inexsda.cz/media/restore-a-historical-cultural-centre-2020/

Vybráno: workcampů
Vyplnit přihlášku

Sezónu uzavíráme workcampem Společné kořeny

Poslední letošní workcamp proběhne v termínu 11. - 24. října a bude představovat skvělou kombinaci fyzické práce a objevování historie. Přečti so o něm víc a nechej se zlákat...