English Summer Camps for Kids

14. srpna 2021 - 27. srpna 2021 (14 dnů)

Česko
SOCIKIDS
17+
English
Počet dobrovolníků: 6
Volná místa celkem: 0
Vybrat Vybráno
Kód projektu: SDA 303
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
17 let
Počet dobrovolníků
6
Volná místa celkem
0

Aktuální pandemické informace MZV


Informace pochází z webu ministerstva zahraničí. Pro jistotu nejaktuálnějších informací doporučujeme navštívit i jejich web.

Popis

EN
The workcamp is organized by the NGO Parents and Children of Kadan (RADKA) which provides a variety of services for families with children (maternal, swimming, volunteer, social and educational centres, more info at: www.radka.kadan.cz). During summer holidays RADKA organizes suburban and outdoor camps for children of different ages. There will be 2 such camps during the workcamp –the outdoor one in the 1st week near a small village of Jesenice u Rakovnika and the urban one in the 2nd week in Kadan. RADKA wants to bring international dimension to the camps and enable children to practice English. That‘s why international volunteers are invited for 7th time. The aim of the workcamp is to help with the preparation and running of an interesting intercultural program in both camps.
In this workcamp, you are actively working for the United Nations Sustainable Development Goal of Reduced Inequalities (UN SDG10).

CZ
Workcamp organizuje nevládní organizace Rodiče a děti z Kadaně (RADKA), která poskytuje celou řadu služeb pro rodiny s dětmi (mateřské, plavecké, dobrovolnické, sociální a vzdělávací centra, více informací na: www.radka.kadan.cz). Během letních prázdnin RADKA pořádá příměstské a venkovní tábory pro děti různého věku. Během workcampu proběhnou 2 takové tábory – venkovní 1. týden u malé vesnice Jesenice u Rakovníka a městský 2. týden v Kadani. RADKA chce vnést do táborů mezinárodní rozměr a umožnit dětem procvičovat angličtinu. Proto jsou mezinárodní dobrovolníci pozváni již po sedmé. Cílem workcampu je pomoci s přípravou a průběhem zajímavého mezikulturního programu v obou táborech.
V tomto workcampu aktivně pracuješ na realizaci cíle OSN – snižování nerovností (United Nations Sustainable Development Goal of Reduced Inequalities – UN SDG10).

Místo

EN
First, the historical town of Kadan (20,000 inhabitants), in Northwest Bohemia, not far from the Ore Mountains; then the campsite near the village of Jesenice u Rakovnika (https://rekreacesosen.cz). There is a beautiful countryside around Kadan and Jesenice u Rakovnika.

Leisure time: During your stay in Kadan, you will have many possibilities to spend your free time: visiting the town of Kadan and its monuments, visiting cultural events, trips to the countryside, swimming, doing sports. During the outdoor camp, you will have 1 day off when you can organize an excursion to Karlovy Vary or Loket Castle. Apart from that you will be able to spend your free time at the campsite and in the surrounding (relaxing, swimming, walks, visit of nearby sights).

Meeting point: Kadan. The meeting time is usually in the afternoon. Please note it takes 2-3 hours to get there from Prague. The exact info will be provided in the infosheet.

CZ
První týden v historickém městě Kadaň (20 000 obyvatel) v severozápadních Čechách nedaleko Krušných hor; poté kemp u obce Jesenice u Rakovníka (https://rekreacesosen.cz). Kolem Kadaň a Jesenice u Rakovníka je krásná příroda.

Volný čas: Během svého pobytu v Kadani budeš mít mnoho možností, jak trávit svůj volný čas: návštěva města Kadaň a jeho památek, návštěva kulturních akcí, výlety do přírody, plavání, sportování. Během venkovního tábora budete mít 1 den volna, kdy můžete zorganizovat výlet do Karlových Varů nebo na hrad Loket. Kromě toho budeš moci trávit volný čas v kempu a v okolí (relaxace, plavání, procházky, návštěva blízkých památek).

Místo setkání: Kadaň. Čas schůzky je obvykle odpoledne. Měj, prosím, na paměti, že cesta z Prahy trvá 2-3 hodiny. Přesné informace budou uvedeny v informačním listu (infosheet).

Požadavky

EN
During the workcamp, you will spend a lot of time with children aged 9-16. This is why we require a short motivation letter, a certificate of good conduct and a medical form. We look for communicative and creative volunteers. Please note that children have different levels of English, so you will have to use non-verbal communication too. The workcamp is suitable for non-smokers. Smoking is not allowed on the premises. No alcohol allowed near children. Please note you will also work during weekends but you will get some days off during the week instead.

CZ
Během workcampu budeš trávit spoustu času s dětmi ve věku 9-16 let. Proto vyžadujeme krátký motivační dopis, výpis s trestního rejstříku a lékařskou zprávu. Hledáme komunikativní a kreativní dobrovolníky. Pamatuj, že děti mají různé úrovně angličtiny, takže budeš muset používat také neverbální komunikaci. Workcamp je vhodný pro nekuřáky. V areálu je zakázáno kouřit. V blízkosti dětí není povolen alkohol. Vezmi, prosím, na vědomí, že budeš pracovat také o víkendech, ale místo toho dostaneš během týdne několik dní volna.

Práce

EN
During the outdoor camp (1st week) you will help with the all-day program managed by RADKA’s organizers. The program will include trips, swimming, sports competitions, campfire, night games, etc. You will get involved in the sports games and other activities (including daily routine tasks such as cleaning, etc.). During the 2nd week, you will work at the suburban camp in the premises of RADKA. Children stay at the camp from 8am to 4pm but they sleep at home. You will mainly work with children (preparing games, arts, dancing activities and interactive English lessons). In both camps, you will be asked to present your countries and to prepare playful English lessons for kids. Please bring your favourite games, music and other ideas and most of all - lots of energy.

Study part: During the 1st week there will also be a youth exchange with Slovak and Polish participants on the theme of Presentation skills. You can join selected workshops and lessons focused on verbal, vocal and movement coaching. You will learn to prepare a program for children and see an example of how children camps are organized in the Czech Republic. You will meet the local community from Kadan, especially during the final international party for children and their parents. You will have an opportunity to present your home towns/countries in an interactive way. On regular basis, you will meet ESC and FSJ international volunteers hosted by RADKA.

CZ
Práce: Během venkovního tábora (1. týden) budeš pomáhat s celodenním programem organizovaným organizátory RADKA. Program bude zahrnovat výlety, plavání, sportovní soutěže, táborák, noční hry atd. Zapojíš se do sportovních her a dalších aktivit (včetně každodenních rutinních úkolů, jako je úklid atd.). Během 2. týdne budeš pracovat v příměstském táboře v prostorách RADKA. Děti zůstávají v táboře od 8:00 do 16:00, ale spí doma. Pracovat budeš hlavně s dětmi (příprava her, umění, taneční aktivity a interaktivní lekce angličtiny). V obou táborech budou dobrovolníci představovat své země a připraví hravé lekce angličtiny pro děti. Přines si s sebou své oblíbené hry, hudbu a další nápady, a hlavně – spoustu energie.

Studijní část: Během 1. týdne proběhne také výměna mládeže se slovenskými a polskými účastníky na téma Prezentační dovednosti. Můžeš se zapojit do vybraných workshopů a lekcí zaměřených na verbální, hlasové a pohybové koučování. Naučíš se připravovat programy pro děti a uvidíš příklad organizace dětských táborů v České republice. Setkáš se s místní komunitou z Kadani, zejména během závěrečného mezinárodního večírku pro děti a pro jejich rodiče. Budeš mít příležitost interaktivně představit své domovské město / zemi. Budeš se pravidelně setkávat s mezinárodními dobrovolníky ESC a FSJ, které pořádá RADKA.

Ubytování

EN
1st week: in a campsite in wooden cottages for up to 4 people, please bring a sleeping bag. Brick toilets and showers in operating buildings, non-stop cold water, hot water boiler, electricity - yes, no internet. Prepare yourself for a real outdoor adventure! Bring a sleeping bag and some warm clothes! You will be provided full board by the camp cooks (vegetarian meals are possible). 2nd week: in RADKA’s local youth club: 2 rooms with sleeper sofas, a kitchen and a bathroom. There is also wi-fi. You will cook together as a group. Lunch can also be provided in a local restaurant.

CZ
1. týden: v kempu v dřevěných chatkách až pro 4 osoby. Vezmi si s sebou, prosím, vlastní spacák. Sprchy a toalety budou v provozních budovách. Neomezená studená voda, teplá voda k dispozici podle kapacity bojleru. Elektřina zde je, nicméně internet ne. Připrav se na skutečné venkovní dobrodružství! Vezmi si spacák a teplé oblečení! Stravování vám zajistí táboroví kuchaři (jsou možná vegetariánská jídla). 2. týden: v místním klubu mládeže RADKA: 2 pokoje s pohovkami na spaní, kuchyň a koupelna. K dispozici je také wi-fi. Budete vařit společně jako skupina. Oběd lze zajistit také v místní restauraci.

Lokalita

Poznámky

EN
See photos from the previous workcamp: https://www.inexsda.cz/media/english-summer-camps-for-kids-2020/

CZ
Zde se podívej na fotky z předešlých workcampů: https://www.inexsda.cz/media/english-summer-camps-for-kids-2020/

Vybráno: workcampů
Vyplnit přihlášku

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.