Scroll to top

Inspirace zážitkem

INSPIRACE ZÁŽITKEM: neformální vzdělávání a participace mladých lidí jako cesta k aktivnímu občanství je projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cílem je podporovat rozvoj vzdělané, tolerantní a otevřené společnosti a aktivního občanství v ČR skrze dobrovolnické aktivity dětí a mládeže. Projekt probíhá od 1. 1. 2021 do 31.12. 2021.

Cíle a aktivity

Hlavní cílem projektu je podporovat rozvoj vzdělané, tolerantní a otevřené společnosti a aktivního občanství v ČR skrze dobrovolnické aktivity dětí a mládeže, zahrnuje širokou škálu neformálněvzdělávacích aktivit (školení vedoucích, organizátorů),rozvoj spolupráce s VŠ i šíření využití aplikace proreflexi kompetencí získaných dobrovolnictvím. 

Projekt se soustředí na následující cíle a aktivity:

1. Podpora participace a interkulturního učení dětí a mládeže z celé ČR i zahraničí, včetně osob s omezenými příležitostmi, prostřednictvím jejich zapojení do mládežnických dobrovolnických projektů (tzv. workcampů) INEX-SDA v ČR.

Realizace workcampů v ČR
Děti, mládež a dospělé z ČR i ze zahraničí zapojujeme do mezinárodních dobrovolnických projektů, tzv. workcampů, po celé České republice. Práce s mládeží prostřednictvím dobrovolnictví nabízí unikátní nástroj, který umožňuje mladým lidem v podpůrném a bezpečném prostředí postupně přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí, životní styl a přístup k okolnímu světu. Mezinárodní rozměr navíc přispívá k chápání globálních souvislostí a zprostředkovává formou zážitku – nejsilnější metody učení – pocit, že nejsou jen individuálními osobnostmi, ale jsou součástí celé společnosti a jejich aktivity mají dopad i v širším měřítku. Dobrovolníci navíc na workcampu fungují jako autonomní skupina, kde se všichni učí zodpovědnosti za chod projektu.

V roce 2020 jsme i za nepříznivé situace způsobené pandemií COVID-19 zrealizovali 26 workcampů v 11 různých krajích ČR a zapojili celkem 206 dobrovolníků – 45 vedoucích a 161 účastníků.

Fotogalerie workcampů 2020

2. Rozvoj kompetencí dobrovolníků a dobrovolných i profesionálních pracovníků s mládeží z INEX i z NNO a obcí z celé ČR v oblasti neformálního vzdělávání, dobrovolnictví, práce s dětmi a mládeží a inkluzivního dobrovolnictví realizací vzdělávacích akcí i v návaznosti na negativní dopady pandemie COVID-19 (např. vyšší nezaměstnanost mladých lidí).

INEX-SDA během 30 let existence koncipoval svůj vzdělávací přístup do pojetí tzv. spirály (účastník workcampu-vedoucí workcampu-organizátor workcampu-mentor/školitel atd.). Provázíme mladého člověka celým jeho rozvojovým a aktivizačním cyklem a zároveň mu umožňujeme „naskočit“ do spirály s ohledem na dosaženou vstupní úroveň. Tento přístup respektuje možnosti mladých lidí a zároveň jim nabízí nové výzvy.

V roce 2020 jsme rozvinuli kompetence dobrovolníků a pracovníků s mládeží prostřednictvím těchto vzdělávacích aktivit:

A. vzdělávací cyklus pro vedoucí workcampů
Vzdělávací cyklus pro vedoucí workcampu realizujeme od roku 2016 a daří se nám tak obnovovat aktivní základnu vedoucích. Díky němu se do vedení workcampů v ČR v roce 2020 zapojilo 43 nových vedoucích prostřednictvím 3 víkendových školení, 1 jednodenního školení v anglickém jazyce, 1 kurzu zdravovědy a několika individuálních školení.

Fotografie ze školení vedoucích v Nymburku
Fotografie z kurzu zdravovědy
Fotografie z evaluačního setkání dobrovolníků

B. Realizace workshopů pro dobrovolníky (šíření využití mobilní aplikace IM-PROVE)
Děti a mladí lidé získají díky zapojení do workcampů celou řadu kompetencí, o čemž vypovídá naše každoroční zkušenost z práce s dobrovolníky po návratu z projektů. Nicméně tento proces učení je obtížně měřitelný a chybějí k tomu odpovídající nástroje. Proto je stále aktuálním trendem v oblasti mezinárodního dobrovolnictví snaha měřit dopady na zúčastněné subjekty (dobrovolníky i místní komunity). INEX má díky úzké spolupráci s NNO z celé Evropy i ze světa přístup k nejnovějším projektům a poznatkům. Byli jsme např. partnery ve 2 mezinárodních projektech zaměřených na hodnocení dopadů workcampů a nyní jsme spolurealizátoři projektu zdokonalující aplikaci IM-PROVE, tak aby byla více inkluzivní.

V roce 2018 jsme v rámci projektu „Youth Employability via Volunteering“ vytvořili novou verzi IM-PROVE ve formě mobilní aplikace, abychom ji přiblížili většímu množství mladých lidí. V průběhu roku 2019 a 2020 jsme aplikaci testovali na workshopech s dobrovolníky během workcampů. Na rozvoji aplikace IM-PROVE neustále pracujeme. Příští rok se zaměříme na rozšíření mobilní verze aplikace a doplnění jiných dobrovolnických aktivit. 

Na workcampech v ČR v roce 2021 zrealizujeme 5 workshopů pro dobrovolníky se zaměřením na reflexi kompetencí s využitím mobilní aplikace IM-PROVE. Během interaktivních workshopů dobrovolníkům pomohou reflektovat jejich dosavadní učební proces na workcampu pomocí metod vytvořených v rámci projektu „Youth Employability via Volunteering“ a dál jim představí, jak aplikace funguje a vyzkouší si ji s nimi. Zaznamenají jejich zpětnou vazbu na aplikaci i názory na to, zda a jak by ji dokázali v budoucnu při svých dalších aktivitách využít.

C. Realizace vzdělávacích seminářů INEX-UP
Vedle možnosti zúčastnit se, vést nebo organizovat workcamp či školit dobrovolníky nabízí INEX mladým lidem zj. z Prahy, ale i dalších míst v ČR, rozvíjet své kompetence celoročně v rámci programu INEXup, který navazuje na předchozí platformu Dobrovolnický klub a poskytuje dobrovolníkům možnost lokálního zapojení a navázání na svůj učební proces nastartovaný účastí na workcampu nebo jeho vedením. Na základě reflexe dobrovolnické zkušenosti si dobrovolníci zvolí téma, kterým by se chtěli dále zabývat a kompetence, které by chtěli dále rozvíjet. Zapojením do programu INEXup potom dobrovolníky podpoříme pomocí uceleného vzdělávacího cyklu v procesu převedení nápadu do projektového záměru a jeho realizace.

V r. 2021 zrealizujeme 3 vzdělávací semináře zaměřené na rozvoj kompetencí důležitých pro plánování a vedení vlastního projektu (např. projektová logika, projektový management, týmové role), 1 workshop zaměřený na rozvoj prezentačních dovedností a 10 workshopů Dobrovolnické akademie.

D. Vzdělávací cyklus pro organizátory workcampů
Dalším patrem v pomyslné dobrovolnické spirále je přechod z pozice vedoucího workcampu do pozice organizátora, tj. člověka, který workcamp koordinuje pro hostitelskou NNO či obec, a tím tak aktivně podpoří dobrovolnictví, ideálně přímo ve své domácí komunitě. Organizátory vzděláváme v rámci cyklu školení „Zrealizuj workcamp ve svém městě“ s cílem podpořit je při konkretizaci nápadu na workcamp a při jeho realizaci. Účastníky mohou být jak zkušení dobrovolníci INEX-SDA, tak i dobrovolní či profesionální pracovníci partnerských NNO či obcí. V letech 2015-2020 jsme takto vyškolili přes 63 nových organizátorů a s dalšími navážeme spolupráci v rámci školení v listopadu 2021. Do školení zapojíme také zkušené organizátory, kteří představí svůj workcamp jako zdroj inspirace a příkladů dobré praxe pro nováčky.

Fotografie ze školení školitelů

3. Informovat pracovníky s mládeží z INEX-SDA a z NNO a obcí, zástupce VŠ, VOŠ a SŠ, SOU, dobrovolníky i širokou veřejnost na setkáních o aktuálních trendech, příležitostech a příkladech dobré praxe v oblasti dobrovolnictví dětí a mládeže v ČR a zahraničí a inkluzivního dobrovolnictví

A. Realizace informačních a síťovacích aktivit pro NNO a obce
V rámci projektu každoročně zpravidla pracujeme s cca 60 pracovníky s mládeží z partnerských NNO a obcí z celé ČR. NNO a obce v daných lokalitách jsou nositeli veřejně prospěšného projektu, hostitelskou organizací dobrovolnického projektu, a tedy klíčovým partnerem pro propagaci dobrovolnictví v místní komunitě či ve svém okolí. Smyslem této části projektu je zkvalitnit spolupráci s regionálními partnery, zvýšit jejich povědomí o dobrovolnictví, umožnit jim sdílení zkušeností mezi sebou, a tím zvyšovat kvalitu lokálních dobrovolnických aktivit. Naší ambicí je též propojit tyto regionální partnery s dalšími subjekty činnými v lokální občanské společnosti, inspirovat je příklady dobré praxe z jiných regionů a motivovat ke spolupráci. V roce 2020 jsme uspořádali setkání v online podobě a věnovalo se především tématu inkluze v dobrovolnictví.  V roce 2021 uspořádáme pro NNO a obce síťovací setkání s navazující konferenci zaměřenou na oslavu 30 let od založení INEX-SDA. Cílem bude představit aktivity INEX a příležitosti k zapojení, usnadnit výměnu zkušeností a předání znalostí mezi novými, potenciálními a stálými partnery a především upevnit dosavadní partnerství. Opět také vytvoříme prostor k poznání a diskutování inovativních forem dobrovolnictví (dobrovolnictví pro všechny – integrace lidí s omezenými příležitostmi, projekty pro děti 15-17 let, skupinové dobrovolnictví atd.) a plánovat další sezónu, spolupráci a vyhlídky na dalších minimálně 30 let. Setkávání s regionálními partnery tak přispívá k udržitelnosti dobrovolnických projektů za současné podpory inovací a rozvoje.

Fotografie ze setkání partnerů 

B. Realizace informačních a síťovacích aktivit pro zástupce VŠ
Pro workcampy vyžadující kvalifikovanější vedení (práce se seniory, postiženými dětmi, či mladšími dětmi) budeme i nadále hledat vedoucí mezi studenty oborů sociální práce, pedagogiky a dalších oborů, aby se mohli rozvíjet ve svém oboru v praxi a workcampu zároveň přinesli maximum. Upevněním spolupráce se zástupci VŠ započaté v letech 2017-2018  a navázáním dalších vztahů tak plánujeme podpořit oficiální začlenění dobrovolnických projektů na seznam příležitostí ke splnění studentských praxí. Aktuálně je toto možné na HTF UK, PřF UP Olomouc, FHS UK či PedF UK a jednáme s dalšími univerzitami a fakultami. Dosavadní zkušenosti nám potvrdily, že se jedná o dlouhodobý proces, založený na komunikaci s individuálními pedagogy a zástupci univerzit, proto se v roce 2021 budeme nadále zaměřovat na zapojení co nejvíce studentů z těchto fakult k vytvoření příkladu dobré praxe pro další vyjednávání.

Zapojené studenty dále motivujeme k zapojení do programu INEXup a multiplikaci dobrovolnické zkušenosti na vybrané SŠ či VŠ, čímž zajišťujeme dlouhodobou spolupráci a udržitelnost těchto aktivit na VŠ.

C. Realizace informačních aktivit pro pracovníky s mládeží, dobrovolníky a širokou veřejnost
Velmi důležitou součástí projektu jsou aktivity zaměřené na informování dobrovolníků i široké veřejnosti o aktuálních trendech, příležitostech a příkladech dobré praxe v oblasti dobrovolnictví dětí a mládeže v ČR a zahraničí. Proto jsme v roce 2020 zorganizovali řadu informačních setkání na středních a vysokých školách i pro širokou veřejnost a v roce 2021 budeme v těchto aktivitách pokračovat, offline či online, dle možností.

Donoři

Mediální partner