Inspirace zážitkem

INSPIRACE ZÁŽITKEM: neformální vzdělávání a participace mladých lidí jako cesta k aktivnímu občanství je projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cílem je podporovat rozvoj vzdělané, tolerantní a otevřené společnosti a aktivního občanství v ČR skrze dobrovolnické aktivity dětí a mládeže. Projekt probíhá od 1. 1. 2018 do 31.12. 2018.

Cíle a aktivity

Projekt zahrnuje širokou škálu neformálně vzdělávacích aktivt zaměřených na rozvoj kompetencí mládeže a pracovníků s mládeží a podporu participace mládeže. Projekt se soustředí na následující cíle a aktivity:

1. Podpora participace a interkulturního učení dětí a mládeže z celé ČR i zahraničí, včetně osob s omezenými příležitostmi

Děti, mládež a dospělé z ČR i ze zahraničí zapojujeme do mezinárodních dobrovolnických projektů, tzv. workcampů, po celé České republice. Práce s mládeží prostřednictvím dobrovolnictví nabízí unikátní nástroj, který umožňuje mladým lidem v podpůrném a bezpečném prostředí postupně přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí, životní styl a přístup k okolnímu světu. Mezinárodní rozměr navíc přispívá k chápání globálních souvislostí a zprostředkovává formou zážitku – nejsilnější metody učení – pocit, že nejsou jen individuálními osobnostmi, ale jsou součástí celé společnosti a jejich aktivity mají dopad i v širším měřítku. Dobrovolníci navíc na workcampu fungují jako autonomní skupina, kde se všichni učí zodpovědnosti za chod projektu.

V roce 2018 jsme do workcampů zapojili 404 dobrovolníků (vč. vedoucích) do 37 workcampů v 13 krajů ČR.

Fotogalerie workcampů 2018

2. Rozvoj kompetencí dobrovolníků a pracovníků s mládeží z oblasti neformálního vzdělávání, dobrovolnictví, práce s dětmi a mládeží a inkluzivního dobrovolnictví

INEX-SDA během 27 let existence koncipoval svůj vzdělávací přístup do pojetí tzv. spirály (účastník workcampu-vedoucí workcampu-organizátor workcampu-mentor/školitel atd.). Provázíme mladého člověka celým jeho rozvojovým a aktivizačním cyklem a zároveň mu umožňujeme „naskočit“ do spirály s ohledem na dosaženou vstupní úroveň. Tento přístup respektuje možnosti mladých lidí a zároveň jim nabízí nové výzvy.

V roce 2018 jsme rozvinuli kompetence dobrovolníků a pracovníků s mládeží prostřednictvím těchto vzdělávacích aktivit:

A. vzdělávací cyklus pro vedoucí workcampů
V roce 2018 jsme připravili přes 50 nových dobrovolníků/pracovníků s mládeží pro roli vedoucích na workcampech prostřectvím 3 víkendových školení, 1 jednodenního, 1 kurzu zdravovědy a několika individuálních školení.

Fotografie ze školení vedoucích v Rosicích u Brna
Fotografie z kurzu zdravovědy
Fotografie z evaluačního setkání dobrovolníků

B. vzdělávací cyklus pro organizátory workcampů
Dalším patrem v pomyslné dobrovolnické spirále je přechod z pozice vedoucího workcampu do pozice organizátora, tj. člověka, který workcamp koordinuje pro hostitelskou NNO či obec, a tím tak aktivně podpoří dobrovolnictví, ideálně přímo ve své domácí komunitě. Organizátory vzděláváme v rámci cyklu školení „Zrealizuj workcamp ve svém městě“ s cílem podpořit je při konkretizaci nápadu na workcamp a při jeho realizaci. Účastníky mohou být jak zkušení dobrovolníci INEX-SDA, tak i dobrovolní či profesionální pracovníci partnerských NNO či obcí. Letošní školení pro cca 10 nových organizátorů proběhne 16. 11. v Praze.

C. školení školitelů
Celkem 15 dobrovolníků/pracovníků s mládeží si v září osvojilo facilitátorské dovednosti v rámci mezinárodního školení školitelů a připravilo se na budoucí roci školitele neformálních vzdělávacích aktivit.

Fotografie ze školení školitelů

3. Informovat pracovníky s mládeží z INEX-SDA a z NNO a obcí, zástupce VŠ, dobrovolníky i širokou veřejnost o aktuálních trendech, příležitostech a příkladech dobré praxe v oblasti dobrovolnictví dětí a mládeže v ČR a zahraničí a inkluzivního dobrovolnictví

V rámci projektu každoročně pracujeme s cca 60 pracovníky s mládeží z partnerských NNO a obcí z celé ČR. NNO a obce v daných lokalitách jsou nositeli veřejně prospěšného projektu, hostitelskou organizací dobrovolnického projektu, a tedy klíčovým partnerem pro propagaci dobrovolnictví v místní komunitě či ve svém okolí. Pro organizátory workcampů jsme v roce 2018 uspořádali síťovací setkání propojené s konferencí „Dobrovolnictví – Byznys“.

Fotografie ze setkání partnerů a konference

Pro workcampy vyžadující kvalifikovanější vedení (práce se seniory, postiženými dětmi, či mladšími dětmi) hledáme vedoucí mezi studenty oborů sociální práce, pedagogiky, či ošetřovatelství, aby se mohli rozvíjet ve svém oboru v praxi a workcampu zároveň přinesli maximum. Důležitou součástí projektu je proto také spolupráce se zástupci vysokých škol. V roce 2018 jsme uskutečnili 3 schůzky s vysokoškolskými pedagogy za účelem plánování spolupráce na téma uznávání dobrovolnictví jako alternativu k praxím.

Velmi důležitou součástí projektu jsou aktivity zaměřené na informování dobrovolníků i široké veřejnosti o aktuálních trendech, příležitostech a příkladech dobré praxe v oblasti dobrovolnictví dětí a mládeže v ČR a zahraničí. V roce 2018 jsme se proto zorganizovali řadu informačních setkání na středních a vysokých školách i pro širokou veřejnost v Praze a dalších městech ČR.

Donoři

Mediální partner