Společné kořeny / Gemeinsame Wurzeln

11. října 2021 - 24. října 2021 (14 dnů)

Česko
HERIENVIRENO
18+
English
Počet dobrovolníků: 16
Volná místa celkem: 11
Vybrat Vybráno
Kód projektu: SDA 208
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
16
Volná místa celkem
11

Aktuální pandemické informace MZV


Informace pochází z webu ministerstva zahraničí. Pro jistotu nejaktuálnějších informací doporučujeme navštívit i jejich web.

Popis

EN
This workcamp is organized by NGO Anitkomplex in cooperation with NGO Hojnost. Antikomplex strives for a society made up of truly free people and at the same time responsible citizens. It achieves this through critical reflection on the past and through programs for schools and the public. It seeks to prevent resurfacing historical traumas, which can be a source of populist manipulation that abuses historical traumas and baptisms to achieve political goals. In their activities, they focus mainly on the coexistence of Czech and German culture in the Czech lands and on critical knowledge and reflection on this coexistence. Hojnost is an association for more accessible local and healthy food, it has been cooperating with the Porta coeli monastery since January 2019, when it started cleaning old monastery orchards and gardens as part of volunteer projects in order to turn them into production orchards and a community garden. Hojnost also aims to support farmers and small producers in the Tisnov region. This workcamp is supported by Czech-German fund for the Future.
In this workcamp, you are actively working for the United Nations Sustainable Development Goal of Sustainable Cities and Communities (UN SDG11).

CZ
Tento workcamp organizuje NNO Antikomplex ve spolupráci s NNO Hojnost. Antikomplex usiluje o vytvoření společnosti složené ze svobodných lidí a odpovědných občanů prostřednictvím kritické reflexe minulosti a prostřednictvím vzdělávacích programů pro školy a veřejnost. Snaží se předejít znovuobjevení historických traumat, která mohou být zdrojem populistické manipulace k dosažení politických cílů. Ve své činnosti se zaměřují zejména na soužití české a německé kultury v českých zemích, zásadní znalosti a kritickou reflexi tohoto soužití. NNO Hojnost usiluje o dostupnější lokální a zdravá jídla, od ledna 2019 spolupracuje s klášterem Porta Coeli, kdy v rámci dobrovolnických projektů zahájila čištění starých klášterních zahrad s cílem proměnit je v plodné sady a komunitní zahrady. Hojnost si rovněž klade za cíl podporovat zemědělce a drobné producenty v regionu Tišnov. Tento workcamp je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.
Během tohoto workcampu aktivně pracuješ na plnění cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů pro udržitelná města a komunity (UN SDG11).

Místo

EN
Predklasteri. A small village (1,400 inhabitants) about 30 km from Brno. It is situated in a picturesque landscape and it is considered to be the gateway of the Bohemian-Moravian Highlands.

Leisure time: Sightseeing in the region (the Pernstejn Castle and religious sights in the valley of the Svratka River between the towns of Tisnov and Pernstejn). Hiking in the countryside can be arranged. You can also visit local caves, a horse riding hall or 3D archery range. Fun games and activities will be prepared for you by the organizers.

Meeting point: Predklasteri. The meeting time is usually in the afternoon. Please note it takes about 3,5 hours to get there from Prague and about 40 minutes from Brno. The exact info will be provided in the infosheet.

CZ
Předklášteří. Malá vesnička (1 400 obyvatel) asi 30 km od Brna. Nachází se v malebné krajině a je považována za bránu do Českomoravské vrchoviny.

Volný čas: Prohlídky regionu (hrad Pernštejn a náboženské památky v údolí řeky Svratky mezi městy Tišnov a Pernštejn). Pěší turistika v přírodě. Můžete také navštívit místní jeskyně nebo 3D lukostřelbu. Zábavné hry a aktivity pro vás připraví vaši vedoucí.

Místo setkání: Předklášteří. Čas schůzky je obvykle odpoledne. Vezměte prosím na vědomí, že cesta z Prahy trvá asi 3,5 hodiny a z Brna asi 40 minut. Přesné informace budou uvedeny v informačním listu (infosheet), který obdržíte před zahájením projektu.

Požadavky

EN
The workcamp takes place in the area of the monastery with a community of three nuns still living there, so it is necessary to behave respectfully. The place where the nuns live is not in the same building as the accommodation for volunteers, but it is necessary to respect the quiet hours at night and not to consume hard alcohol. You will have an opportunity to enjoy the night life during your trip to Brno.

CZ
Workcamp se nachází v areálu kláštera, kde trvale žijí tři jeptišky, takže je nutné se chovat s respektem. Místo, kde jeptišky žijí, není ve stejné budově jako ubytování pro dobrovolníky, je však nutné respektovat noční klid a nekonzumovat tvrdý alkohol. Během své cesty do Brna budete mít možnost užít si noční život.

Práce

EN
The workcamp aims to find common Central European roots between Czech and German culture. Workcamp will not only work manually, in addition to a number of work activities (assistance in monastic forests in planting species-diverse forests, minor work in the monastery, production of bio coal in monastic orchards) we will also engage in slightly professional pomological work- mapping old and regional varieties of fruit trees. We will also work on unravelling the story of Hevika Kroker, a Sudeten German woman from Krnov, who was moved to Predklasteri with her family after the war, where she also died in 2019. Together with the participants, we will examine her estate and try to reconstruct her life story. The work will be varied and adjusted to physical abilities of the volunteers. Please bring clothes that can get dirty and solid shoes.

Study part: At the end of the workcamp, we will organize an event for the public, which will acquaint them with the fate of the pre-monastery neighbor Hedvika Kroker and how the "big" 20th century could have been reflected in people's daily lives. In addition, we will focus on common Czech-German elements in local culture and history - we will measure the excursion to Brno especially on its mixed character, we will visit the Gregor Mendel Museum and Villa Stiassni. We also plan a trip to Lomnice, where there is a former Jewish quarter.

CZ
Workcamp si klade za cíl najít společné středoevropské kořeny mezi českou a německou kulturou. Na workcampu nebudete pracovat pouze manuálně, kromě řady pracovních činností (pomoc v klášterních sadech, drobné práce v klášteře, výroba bio uhlí) se budete věnovat i mírně profesionální pomologické práci – mapování starých a regionálních odrůd ovocných stromů. Budete také pracovat na rozuzlení příběhu Heviky Kroker, sudetské Němky z Krnova, která byla s rodinou po válce přesunuta do Předklášteří, kde také zemřela v roce 2019. Spolu s účastníky prozkoumáte její pozemky a pokusíte se zrekonstruovat její životní příběh. Práce bude různorodá a přizpůsobená fyzickým schopnostem dobrovolníků. Přineste si prosím oblečení, které může zašpinit a nezapomeňte na pevné boty.

Studijní část: Na konci workcampu uspořádáte akci pro veřejnost, která ji seznámí s osudy Hedviky Kroker a jak se „velké“ 20. století mohlo promítnout do každodenního života lidí. Kromě toho se zaměříte na společné česko – německé prvky v místní kultuře a historii. Exkurze do Brna bude mít smíšený charakter – navštívíte muzeum Gregora Mendela a vilu Stiassni . Plánujeme také výlet do Lomnice, kde se nachází bývalá židovská čtvrť.

Ubytování

EN
In the former monastery school. You will sleep in three rooms with bunk beds. Every room has its own bathroom with a shower and a toilet. There is electricity and hot water available in the building. Please bring your own sleeping bag. You will prepare your meals together as a group in an equipped kitchen. A team of two volunteers will prepare each meal so that you can present your home cuisine. Please bring your favourite recipes. If you have a special diet, please let us know in advance. The food will be predominantly vegetarian because of environmental and ethical reasons. There is a washing machine and wi-fi in the building.

CZ
V bývalé klášterní škole. Budete spát ve třech pokojích s palandami. Každý pokoj má vlastní koupelnu se sprchou a WC. V budově je k dispozici elektřina a teplá voda. Vezměte si, prosím, vlastní spacák. Jídla budete připravovat společně jako skupina ve vybavené kuchyni. Budete vždy vařit v týmu dvou dobrovolníků, který se bude střídat, abyste měli možnost představit svou lokální kuchyni. Vezměte si s sebou své oblíbené recepty. Pokud máš speciální dietu, dej nám, prosím, vědět předem. Jídla budou převážně bezmasá. V budově je pračka a wi-fi.

Lokalita

Poznámky

EN
Protective equipment (gloves, glasses, respirators) will be provided by the hosting organization. Please bring working clothes, headwear, sunscreen and sturdy shoes.

CZ
Hostitelská organizace poskytne ochranné pomůcky (rukavice, brýle, respirátory). S sebou si vezměte pracovní oblečení, pokrývku hlavy, opalovací krém a pevnou obuv.

Vybráno: workcampů
Vyplnit přihlášku

Leaders of Change

Zapracuj na svých leadership skills skrze sebereflexi na školení v Maďarském Hollókő, které proběhne od 31. října do 10. listopadu. Nenech si ujít 9 dní, které ti podle zkušeností předešlých účastníků můžou změnit život. Deadline už 15. října!