Teens at Hauenstejn Castle

8. srpna 2021 - 21. srpna 2021 (14 dnů)

Česko
HERIRENO
15+
English
Počet dobrovolníků: 10
Volná místa celkem: 4
Vybrat Vybráno
Kód projektu: SDA 206
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
15 let
Počet dobrovolníků
10
Volná místa celkem
4

Aktuální pandemické informace MZV


Informace pochází z webu ministerstva zahraničí. Pro jistotu nejaktuálnějších informací doporučujeme navštívit i jejich web.

Popis

EN
The workcamp is organized in cooperation with organization Opri se at Hauenstejn Castle. The castle was founded in 13th century. After World War II, the whole castle slowly fell into ruins. The castle has been under reconstruction since 2000 thanks to the NGO who owns the castle, Opri se and other volunteers. Thanks to volunteers the castle can be open to public all year round. The aim of this workcamp is help with reconstruction of the castle and everyday tasks and maintenance. Volunteers will also get to know about history of the castle and its nearby surroundings. This is the 4th teenage workcamp organized at the castle.
In this workcamp, you are actively working for the United Nations Sustainable Development Goal of Sustainable Cities and Communities (UN SDG11) and Reduced Inequalities (UN SDG10).

CZ
Workcamp je organizován ve spolupráci s organizací Opři se na zámku Hauenštejn. Hrad byl založen ve 13. století. Po druhé světové válce celý hrad pomalu chátral. Zámek prochází od roku 2000 rekonstrukcí díky NNO, která hrad vlastní, Opři se a díky ostatním dobrovolníkům. Díky dobrovolníkům může být hrad přístupný veřejnosti po celý rok. Cílem tohoto workcampu je pomoci při rekonstrukci hradu, každodenní úkoly a údržba. Dobrovolníci se také seznámí s historií hradu a jeho blízkým okolím. Toto je 4. teenage workcamp organizovaný na tomto zámku.
V tomto workcampu aktivně pracuješ na realizaci cíle OSN – Udržitelná města a komunity (United Nations Sustainable Development Goal of Sustainable Cities and Communities – UN SDG11).

Místo

EN
Location: Hrad Hauenstejn, a 13th century castle. It is situated in settlement of Horni Hrad, not far from Straz nad Ohri in The Ore Mountains, Karlovy Vary region.
Leisure time: Trip to Karlovy Vary and nearby castles (e.g. Loket, Becov nad Teplou), hiking trips in the surrounding of the castle, rock climbing etc. Playing sports and games in the area of the castle, playing board games, making a campfire and getting to know each other.
Meeting point: Karlovy Vary. It takes approximately 2 hours to get there from Prague. In Karlovy Vary, there will be a minibus which takes volunteers to the castle. More info will be in the infosheet.

CZ
Místo: Hrad Hauenštejn, hrad ze 13. století. Nachází se v osadě Horní Hrad, nedaleko Stráže nad Ohří v Krušných Horách Karlovarského kraje.
Volný čas: Výlet do Karlových Varů a zdejších hradů (např. Loket, Bečov nad Teplou), turistické výlety do okolí hradu, horolezectví atd., sportování a hraní her v okolí hradu, hraní deskových her, poznávat se při táboráku.
Místo setkání: Karlovy Vary. Cesta z Prahy trvá přibližně 2 hodiny. V Karlových Varech bude mikrobus, který odveze dobrovolníky. Přesné informace budou uvedeny v informačním listu (infosheet).

Požadavky

EN
This workcamp is suitable for participants who enjoy nature, outdoor activities, history and being off-line. Parental authorization and medical form are required. The forms will be provided after the acceptance to the workcamp. No alcohol or smoking at the workcamp is allowed.
CZ
Tento workcamp je vhodný pro dobrovolníky, kteří mají rádi přírodu, outdoorové aktivity, historii a být off-line. Vyžadujeme schválení rodičů a lékařskou prohlídku. Dokumenty nám pošli po tom, co Tě přijmeme na workcamp. Na workcampu není povoleno kouřit ani pít alkohol.

Práce

EN
The main aim of the workcamp is to help to revive the castle and to enable youth from foster care institutions, who will be your fellow volunteers, to meet people from different parts of the world, to practice English and to break stereotypes. Your tasks will be mainly manual and carried out outdoor. You will be engaged in cutting and preparing wood for winter, cleaning the castle and its surroundings (e.g. the arboretum), basic landscaping and renovations (digging, preparing paths etc.), painting, everyday tasks at the castle (helping at the refreshment stall, tidying guest rooms, washing windows etc.) and other tasks related to the general maintenance and reconstruction of the castle.
Study part: Guided tour of the castle and learning about its complicated history; lectures on various environmental topics; meeting people from different countries and cultures; discovering local countryside.

CZ
Hlavním cílem tohoto workcampu je pomoc oživit hrad a umožnit mladým lidem z pěstounských ústavů, kteří budou Tvými spolupracovníky, setkávat se s lidmi z celého světa, procvičovat angličtinu a bourat stereotypy. Práce bude převážně manuální a bude odváděna venku. Budeš se věnovat kácení dřeva a jeho přípravě a skladování na zimu, úklidu hradu a jeho okolí (např. Arboretum), základním terénním úpravám a renovacím (kopání, údržba cest atd.), malování, každodenním úkolům na zámku (pomoc ve stánku s občerstvením, úklid pokojů, mytí oken atd.) a dalším úkolům spojených s celkovou údržbou a rekonstrukcí hradu.
Studijní část: prohlídka hradu s průvodcem a poznávání jeho komplikované historie; přednášky na různá environmentální témata; setkání s lidmi z různých zemí a kultur; objevování místní krajiny.

Ubytování

EN
Volunteers will be accommodated in the castle hostel, you will sleep on beds. You need to bring your own sleeping bag. There are toilets and showers (indoor and outdoor) available. Lunch and dinner will be prepared by the castle cook, breakfast and snacks will be prepared by the local partner. Volunteers will have an opportunity to prepare national dishes. Bring your favourite recipes!

CZ
Dobrovolníci budou ubytováni v zámecké ubytovně, kde budou spát na postelích. Nezapomeň si vzít vlastní spacák. K dispozici jsou toalety a sprchy (venkovní i vnitřní). Obědy a večeře bude připravovat hradní kuchař, snídaně a svačiny zase místní partner. Dobrovolníci budou mít také možnost připravit jejich národní jídla. Nezapomeň si vzít Tvůj oblíbený recept!

Lokalita

Poznámky

EN
The group will consist of 10 international volunteers, 3 Czech campleaders and about 10 Czech volunteers from Opri se organization, aged 13 – 18 years old (youth from foster care institutions) and their team leaders. Czech and international volunteers will spend time together during work and free-time activities. See photos from the previous workcamp: https://www.inexsda.cz/media/teens-at-hauenstejn-castle-2020/
Allergies notice: volunteers will work a lot outside (allergies to hay, pollen etc.), there are cats and peacocks in the castle.
Participation fee: There is a participation fee of 4 300 CZK. The fee covers registration fee, the main leader’s salary, free-time and educational activities, and travels within the project. We require the volunteers to send it to us directly by a bank transfer before the workcamp starts. Bank details and deadline for payment will be provided in the acceptance email.

CZ
Skupina se bude skládat z 10 mezinárodních dobrovolníků, 3 českých camplídrů a okolo 10 českých dobrovolníků z organizace Opři se ve věku od 13 do 18 (mladiství z pěstounských ústavů) a jejich team lídři. Čeští i mezinárodní dobrovolníci budou trávit čas společně při práci a volnočasových aktivitách. Zde se podívej na fotografie z minulých workcampů: https://www.inexsda.cz/media/teens-at-hauenstejn-castle-2020/.
Upozornění na alergie: budeš hlavně pracovat venku (alergie na slámu, pyl apod.), dále jsou na hradu kočky a pávi.
Účastnický poplatek: Účastnický poplatek je 4 300 Kč. Poplatek zahrnuje registrační poplatek, plat hlavních vedoucích, volnočasové a vzdělávací aktivity a cestování v rámci projektu. Žádáme dobrovolníky, aby nám tuto částku zaslali přímo na náš bankovní účet převodem před zahájením workcampu. Bankovní údaje a termín platby budou uvedeny v akceptačním e-mailu.

Vybráno: workcampů
Vyplnit přihlášku

Sezónu uzavíráme workcampem Společné kořeny

Poslední letošní workcamp proběhne v termínu 11. - 24. října a bude představovat skvělou kombinaci fyzické práce a objevování historie. Přečti so o něm víc a nechej se zlákat...