Scroll to top

Hodnocení a komunikace dopadu činnosti INEXu

Zvyšování kapacit INEX-SDA v hodnocení a komunikaci dopadu a práci s dobrovolníky

Název projektu v angličtině: INEX-SDA capacity building in impact assessment, communication and constituency building

Anotace

V češtině: Cílem projektu je zvýšit kapacity zaměstnanců INEX-SDA v hodnocení dopadu činnosti organizace, efektivní komunikaci a péči o podporovatele. Skrze sérii školení a následné aplikační fáze zvýšit kompetence týmu a zároveň vytvořit funkční systémy a strategie přispívající k efektivnějšímu zapojování cílových skupin, zvyšování angažovanosti mladých lidí a celkově k dlouhodobé udržitelnosti organizace. Projekt je založen na 3 milnících: hodnocení efektivity a posouzení dopadu činnosti, kampaň dopadu činnosti a systém a pilotní systém práce s podporovateli organizace.

V angličtině: The aim of the project is to increase the capacity of INEX-SDA employees to assess the impact of its activities, to communicate efficiently and care for its constituencies. Through a series of workshops and application phases to develop functional systems and strategies to contribute to more efficient  engagement of target groups, increased engagement of young people and overall to a long-term sustainability of the organization. The project is based on 3 milestones: evaluation and impact assessment, communication campaign  and pilot system for engagement of supporters of INEX-SDA.

O projektu

INEX-SDA je organizace s téměř 30ti letou tradicí v neformálním vzdělávání, dobrovolnických komunitních projektech. Naší činností podporujeme mladé lidi v občanské angažovanosti, propojujeme vyloučené komunity s dobrovolníky, vytváříme prostor pro emancipaci a transformaci mladých lidí v aktivní globální občany a činitele sociální změny. V průběhu 30ti let prošlo našimi programy více než 10 000 mladých lidí, každoročně pracujeme s přibližně 800 mladými lidmi a 35 komunitními organizacemi. Abychom mohli mít své místo ve společnosti dalších 30 let, musíme měřit a hodnotit dopad svých aktivit a využít jeho zpětnovazebný potenciál v našich projektech, aktivitách a PR.

Přibližně od roku 2015 sledujeme soustavný pokles zájmu o klasické dobrovolnictví, vzrůst zájmu o dlouhodobější aktivity a mentoringové programy. Snižující se efektivita v oslovování nových dobrovolníků (18-26) a klesající počty mladých lidí se zájmem o dobrovolnictví, vedou k poklesu aktivně zapojených dobrovolníků v komunitních projektech, nižší propojenosti a efektivitě komunitní práce v neposlední řadě i podílu individuálního dárcovství. V současnosti stojíme jako organizace na křižovatce transformace – našich programů, komunikace s veřejností a komunikace/péče o podporovatele. S nízkými kapacitami i finančními zdroji nemůžeme prosazovat změny, které považujeme za nutné pro rozvoj organizace i tématu komunitního dobrovolnictví v ČR.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Kontakt

Projektová manažerka: lenka.kaderabkova@inexsda.cz

Donoři

Konsorcium

Grilování (nejen) vedoucích v Praze, 23.5.

Už tradičně se sejdeme u dobrého jídla a pití. Popovídáme si o vedení workcampů v Česku, co to přesně znamená, co díky tomu můžeš zažít, ale také o všem ostatním. Akce je pro INEXí zaměstance a zaměstnankyně, stážisty*ky, aktivní dobrovolníky a dobrovolnice i všechny ty, kteří na workcampu byli už před delší dobou, nebo neopak ty, kteří nad tím teprve přemýšlí. Těšíme se na tebe!