Create an Eco-Village in Czech Mountains

30. července 2021 - 7. srpna 2021 (9 dnů)

Česko
ENVIRENO
18+
English
Počet dobrovolníků: 14
Volná místa celkem: 4
Vybrat Vybráno
Kód projektu: SDA 400
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
14
Volná místa celkem
4

Aktuální pandemické informace MZV


Informace pochází z webu ministerstva zahraničí. Pro jistotu nejaktuálnějších informací doporučujeme navštívit i jejich web.

Popis

EN
The workcamp is organized by the NGO Hnuti Brontosaurus Jeseniky which is active in a remote and unprivileged region of Jeseniky and Rychleby Mountains. Brontosaurus is focused on the environment and sustainability; they maintain abandoned sights with respect to traditional methods and materials. One of the main projects is the abandoned village of Zastavka (Stillstand) in Rychleby Mountains where they cultivate old species of fruit trees and they experiment with the natural architecture. The aim of the workcamp is to help with the renovation of the village and the creation of an eco-village with respect to traditional methods and natural lifestyle.
In this workcamp, you are actively working for the United Nations Sustainable Development Goal of Sustainable Cities and Communities (UN SDG11) and Life on Land (UN SDG15).

CZ
Workcamp je organizovaný NNO Hnutí Brontosaurus Jeseníky, která působí v odlehlé oblasti Jeseníků a Rychlebských Hor. Brontosaurus se zaměřuje na životní prostředí a udržitelnost; udržují opuštěné památky s ohledem na tradiční metody a materiály. Jedním z hlavních projektů je opuštěná vesnice Zastávka v Rychlebských Horách, kde pěstují staré odrůdy ovocných stromů a experimentují s přírodní architekturou. Cílem workcampu je pomoci s obnovou vesnice a vytvořením eko-vesnice s ohledem na tradiční metody a udržitelný životní styl.
V tomto workcampu aktivně pracuješ na realizaci cíle udržitelného rozvoje OSN – Udržitelná města a komunity (United Nations Sustainable Development Goal of Sustainable Cities and Communities – UN SDG11).

Místo

EN
Vanished village of Zastavka (Stillstand), part of Uhelna in Rychleby Mountains, around 29 km from the town of Jesenik. The village is situated at the hilltop and is quite isolated (the last settlers left 70 years ago after WWII). The nearest village Uhelna is reachable on foot at the distance of 2 km. The surrounding countryside is mountainous and has a charming nature.
Leisure time: Discovering the beautiful mountainous countryside; visiting a local spa; protected area of Rejviz; towns of Mikulovice, Zlate Hory and Jeseník, etc.
Meeting point: Skorosice (Jesenik Region). The meeting time is in the afternoon. You will walk together from the meeting point 3 kilometers to the accommodation. Please note it takes 5-7 hours to get there from Prague. The exact information will be provided in the infosheet.

CZ
Zaniklá vesnice Zastávka, část Uhelné v Rychlebských Horách, asi 29 km od města Jeseník. Obec se nachází na vrcholu kopce a je docela izolovaná (poslední osadníci odešli před 70 lety po 2. světové válce). Nejbližší vesnice Uhelná je dostupná po 2 km chůze. Okolní krajina je hornatá a je zde okouzlující příroda.
Volný čas: Objevování krásné horské krajiny; návštěva místních lázní, chráněná oblast Rejviz; město Mikulovice, Zlaté Hory a Jeseník atd.
Místo setkání: Skorošice (oblast u Jeseníka). Čas schůzky je odpoledne. Půjdete společně od místa setkání 3 km k ubytování. Měj, prosím, na paměti, že cesta z Prahy trvá 5-7 hodin. Přesné informace budou uvedeny v informačním listu (infosheet).

Požadavky

EN
We are especially looking for volunteers who are interested in nature, who are not afraid of manual work and of basic living conditions. It is not allowed to smoke and drink alcohol at the campsite. You will spend a lot of time outdoors so you can get into contact with different kinds of plants, herbs, pollen and insects.

CZ
Hledáme zejména dobrovolníky, kteří se zajímají o přírodu, nebojí se manuální práce ani základních životních podmínek. V kempu není dovoleno kouřit a pít alkohol. Budeš trávit spoustu času venku, a tudíž se můžeš dostat do kontaktu s různými druhy rostlin, pylu a hmyzu.

Práce

EN
The participants will spend the first two days in nature near the village Skorosice near the extinct mountain village Kamenna. There will be leisure activities and some manual work. On August 1st we will all move to the extinct village Zastavka. In Zastavka we will mow the grass (either with a lawnmower or a scythe), dig and dry hay. The construction of the shelter, started at last year's workcamp, will continue. We will also cut and chop wood and take care of trees. Last but not least, we will take care of the garden and do various other minor maintenance work. The weekend will be free. Please bring sturdy shoes and clothes that can get dirty and/or damaged.
Study part: Excursion around the abandoned village of Zastavka (history and current development); visit of other abandoned villages in the area; presentation of the organization Brontosaurus.

CZ
Účastníci stráví první dva dny v přírodě u obce Skorošice, blízko zaniklé vesnice Kamenná. Zde se budou konat volnočasové aktivity a nějaká manuální práce. 1. srpna se všichni přesunou do zaniklé vesnice Zastávka. Na Zastávce se bude sekat tráva (sekačkou nebo kosou), sušit seno a kopat. Také se bude pokračovat ve stavbě přístřešku, který byl zahájen na loňském workcampu. Dále se bude řezat a sekat dříví a starat se o stromy. V neposlední řadě se budeš starat o zahradu a provedeš další drobné údržbářské práce. Víkend bude volný. Prosím, vezmi si s sebou takové oblečení, které se může zašpinit nebo poškodit a také pevnou obuv. Studijní část: Exkurze po opuštěné vesnici Zastávka (historie a současný vývoj); návštěva dalších opuštěných vesnic v okolí; prezentace NNO Brontosaurus.

Ubytování

EN
During the first two nights you will stay in a cottage in modest conditions, sleeping in a common room on your sleeping mats, outdoor dry toilet, shower nearby (a few kilometers away in a house- a ride will be available to get you there). During the rest of the workcamp volunteers will stay in a natural house Hobitin made of clay and straw. Sleeping on mattresses, but you will also need to bring your own sleeping mat. Bring a warm sleeping bag! Access to electricity is limited; water is delivered in barrels. Toilets are dry (outhouse). There is no indoor shower (there’s a stream or improvised natural shower – water is heated by the sun). You will cook your own meals in improvised field kitchen, taking turns.

CZ
Během prvních dvou nocí zůstaneš na chatě ve skromných podmínkách, spát budeš ve společenské místnosti na své karimatce, venku budou suché záchody, sprcha v blízkosti (pár kilometrů daleko v domě – k dispozici bude odvoz). Po zbytek workcampu zůstaneš v přírodním domku Hobitín z hlíny a slámy. Spát budeš na matraci, ale budeš si muset přinést vlastní karimatku. Nezapomeň si přinést teplý spacák! Přístup k elektřině je omezený; voda se dodává v sudech. Záchody jsou suché (latríny). Není zde žádná krytá sprcha (nachází se zde potok nebo improvizovaná přírodní sprcha – voda je ohřívána sluncem). Vařit si budete v improvizované venkovní kuchyni, ve které se budete střídat.

Lokalita

Poznámky

EN
After the end of the workcamp, another event will follow - a walking pilgrimage through Jesenice. Volunteers can participate. This event will last 7 days and will take you 150 km through Jesenice, through the extinct places of pilgrimage in the region.

CZ
Po skončení workcampu bude následovat další akce – pěší pouť Jesenicí. Dobrovolníci se mohou zúčastnit. Tato akce bude trvat 7 dní a povede 150 km přes Jesenici a přes zaniklá poutní místa tohoto regionu.

Vybráno: workcampů
Vyplnit přihlášku

Sezónu uzavíráme workcampem Společné kořeny

Poslední letošní workcamp proběhne v termínu 11. - 24. října a bude představovat skvělou kombinaci fyzické práce a objevování historie. Přečti so o něm víc a nechej se zlákat...