Jsme členy

Spolupráce s dalšími organizacemi na lokální, národní a mezinárodní úrovni je základem pro rozvoj, koordinaci a realizaci jednotlivých projektů i fungování naší organizace jako celku. INEX-SDA je proto členem a partnerem řady organizací a sítí.

Národní úroveň

Česká rada dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je střešní organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje kolem stovky členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže. Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

České fórum pro rozvojovou spolupráci

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Platforma FoRS byla založena patnácti NNO v září roku 2002 a zaregistrována byla jako zájmové sdružení právnických osob v říjnu 2002. V současné době představuje 32 členských a 10 pozorovatelských organizací a 4 pozorovatele – fyzické osoby. Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.

Mezinárodní úroveň

Aliance evropských dobrovolnických organizací

Aliance je mezinárodní nevládní mládežnická organizace, založená v roce 1982, sdružující národní organizace, které prostřednictvím dobrovolnické služby propagují mezikulturní vzdělávání, porozumění a mír. Aliance funguje jako síť nezávislých organizací z různých zemí, které vzájemně spolupracují při pořádání dobrovolnických projektů a snaží se je společně rozvíjet a zvyšovat jejich kvalitu (stanovování standardů, výměna zkušeností, technická podpora apod.). V současnosti Alianci tvoří 50 členů z 28 zemí Evropy, Ameriky a Asie a více než 40 partnerských organizací z celého světa.
INEX-SDA je členem Aliance od roku 1994 a aktivně se zapojuje do jejího fungování v pracovních skupinách. V březnu 2018 budeme hostit tzv. Technical Meeting, tedy velké setkání více než 150 zástupců členských a partnerských organizací sítě, které slouží k přípravě nadcházející dobrovolnické sezóny.

Service Civil International

Service Civil International (SCI) je dobrovolnickou organizací, jejímž posláním je propagace mírové společnosti prostřednictvím mezinárodních dobrovolnických projektů pro všechny bez rozdílu věku nebo původu. Byla založena v roce 1921 a od té doby koordinuje krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické projekty po celém světě prostřednictvím svých poboček (45) a partnerských organizací. INEX-SDA je partnerskou organizací SCI od roku 1991.

Koordinační výbor pro mezinárodní dobrovolnickou službu

Koordinační výbor pro mezinárodní dobrovolnickou službu (CCIVS) je mezinárodní nevládní organizací založenou v roce 1948 při UNESCO, která se zabývá rozvojem a koordinací dobrovolné služby po celém světě. CCIVS doplňuje aktivity UNESCO v oblastech vzdělávání, kultury, vědy a komunikace praktickými projekty a přístupy neformálního vzdělávání ve spolupráci s lokálními organizacemi. CCIVS má 200 členů ve více než 80 zemích světa. INEX-SDA je členem CCIVS od roku 1998.

Global Education Network of Young Europeans

Global Education Network of Young European (GLEN) je sítí nevládních, neziskových organizací a aktivních mladých lidí, kteří se angažují v globálním rozvojovém vzdělání. Jedná se o neziskovou a apolitickou iniciativu deseti organizací ze zemí Evropské unie, která vznikla na přelomu let 2003 a 2004. Vizí GLENu je svět, ve kterém si lidé uvědomují realitu globalizovaného světa a svou roli v něm a podílí se na budování spravedlivé a udržitelné společnosti. GLEN proto vytváří prostor pro vzdělávání a rozvoj potenciálu jednotlivců i organizací jako globálních aktérů a umožňuje jim přispívat k spravedlivému a udržitelnému rozvoji komunit, zemí a světa. INEX-SDA přijímá účastníky do stejnojmenného ročního vzdělávacího cyklu od roku 2004.

Streetfootballworld

Streetfootballworld je celosvětová síť neziskových organizací, které využívají fotbalu jako prostředku pro práci s mládeží. Propojuje téměř 100 organizací z více než 60 zemí světa, které používají fotbal jako nástroj ve vzdělávání, v boji proti genderové nerovnosti a v dalších tématech. Cílem Streetfootballworld je podporovat aktivity členských organizací svými programy, akcemi a infrastrukturou, a také zviditelnit fotbal jako nástroj sociální změny, posílit znalosti a zdroje v této oblasti, a zajistit, aby se více mladým lidem díky fotbalu změnil život. INEX-SDA se svým projektem Fotbal pro rozvoj stal členem sítě v roce 2016.

Novinky