Adršpach - Water for our Land

29. srpna 2021 - 12. září 2021 (15 dnů)

Česko
Pomáhám přírodě
18+
English
Počet dobrovolníků: 12
Volná místa celkem: 5
Účastnický poplatek: 0 Kč
Kód projektu: SDA 406
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
12
Volná místa celkem
5
Účastnický poplatek
0 Kč

Popis

EN
Julinka is an association with more than 20 members who are actively working towards promotion of active citizenship, volunteering, ecology, tourism and the preservation of cultural heritage. Some of the association's activities include the organization of the One World Festival, craft day, prevention of erosion, etc. The aim of this workcamp is to draw attention to the problem of desiccation of landscape and to show a possible way how to promote water retention in the soil, inspire locals and motivate them to join voluntary ecological activities. It also aims to promote community life and to offer the local community to meet all the volunteers and learn about their cultures. In this workcamp, you are actively working for the United Nations Sustainable Development Goal of Sustainable Cities and Communities (UN SDG11) and Life on Land (UN SDG15). 

The workcamp will kick start with a concert in town's square which provides a wonderful opportunity to get to know your fellow volunteers. You will spend the first night in the scout's club and then move to the project's site.

CZ
Julinka je sdružení s více než 20 členy, které se aktivně snaží podporovat aktivní občanské dění, dobrovolnictví, ekologii, cestovní ruch a zachování kulturního dědictví. Mezi aktivity sdružení patří místní organizace festivalu Jeden svět, den řemesel, prevence eroze atd. Cílem tohoto workcampu je upozornit na problém vysychání krajiny a ukázat možný způsob, jak podpořit zadržování vody v půdě, inspirovat místní obyvatele a motivovat je k dobrovolným ekologickým aktivitám. Dále jde také o propagaci komunitního života a nabídnutí místní komunitě setkat se se všemi dobrovolníky a dozvědět se o jejich kulturách. V tomto workcampu aktivně pracuješ na plnění cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů pro udržitelná města a komunity (UN SDG11) a života na souši (UN SDG15).

Workcamp bude zahájen koncertem na náměstí městečka, který poskytuje skvělou příležitost poznat své kolegy dobrovolníky. První noc strávíte ve skautském klubu a poté se přesunete na místo projektu.

Místo

EN
Police nad Metuji and the surrounding, in the Northeast of Bohemia. The town has approx. 4000 inhabitants, it is situated in the protected landscape area Broumovsko. The work will take place both in the town and in its surroundings.

Leisure time: You will be able to explore the area through all kinds of activities such as rock climbing, cycling, walking, sightseeing, bathe in ponds/swimming pools. There is a swimming pool, a theatre, a cinema, pubs and shops in the town. We can go to a concert, movies, debate with guests if covid-related circumstances allow.

Meeting point: Police nad Metuji. The meeting time is usually in the afternoon. Please note it takes 3,5 hours to get there from Prague (via Hradec Kralove) or from Wroclaw (via Walbrzych or Klodzko). Connections can be found at https://idos.idnes.cz/en/vlakyautobusymhdvse/spojeni/ and https://en.e-podroznik.pl/ . The exact information will be provided in the infosheet.

CZ
Police nad Metují a okolí, na severovýchodě Čech. Město má cca. 4000 obyvatel, leží v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Práce budou probíhat jak ve městě, tak v jeho okolí.

Volný čas: Oblast budete moci prozkoumávat všemi druhy aktivit, jako je horolezectví, jízda na kole, procházky, prohlídky památek, koupání v rybnících / bazénech. Ve městě je bazén, divadlo, kino, hospody a obchody. Můžeme jít na koncert, do kina, debatovat s hosty, pokud to okolnosti související s covidem dovolí.

Místo setkání: Police nad Metují. Čas schůzky je obvykle odpoledne. Vezměte, prosím, na vědomí, že cesta z Prahy (přes Hradec Králové) nebo z Vratislavi (přes Walbrzych nebo Klodzko) trvá 3,5 hodiny. Spojení najdete na: https://idos.idnes.cz/cs/vlakyautobusymhdvse/spojeni/ a https://en.e-podroznik.pl/. Přesné informace budou uvedeny v informačním listu (infosheet).

Požadavky

EN
This workcamp is suitable for those who are interested in nature and ecology, who like being outside and are eager to learn new things about nature protection. Please bring a hat, a tick repellent, waterproof clothes and shoes (rubber boots), a sleeping mat and a sleeping bag (weekend trip) and a lunchbox. Due to the workcamp topic, we prefer you do not take the plane in order to participate. We prefer a train, a bus or a bicycle.

CZ
Workcamp je vhodný pro ty, kteří se zajímají o přírodu a ekologii, mají rádi pobyt venku a touží dozvědět se něco nového o ochraně přírody. Vezměte si, prosím klobouk, repelent (klíšťata), nepromokavé oblečení a obuv (holínky), karimatku a spacák (víkendový výlet) a krabičku na oběd. Vzhledem k tématu workcampu dáváme přednost tomu, abyste nevyužívali letadla za účelem účasti. Upřednostňujeme vlak, autobus nebo kolo.

Práce

EN
The work will mainly consist of manual activities in nature. You will manually dig holes to make water pools, work in the forest (cleaning paths and roads for better access), assist local eco-farmers. The new school year will start at the beginning of September, so you will have a chance to meet local school children and prepare some presentations and activities about your country and culture. Bring something special from home which could be suitable for such an activity (games, music, pictures, etc.).

Study part: There are some field trips planned for volunteers to get to know the protected landscape area Broumovsko, especially the rock towns but also some Baroque buildings. There will be a possibility to have a discussion with a local ecologist about water retention, with an ornithologist, with a historian or with organic farmers about various topics. If conditions allow, we might organise a regional/interational food evening to enhance the interaction of the volunteers with the local community so please bring with you your favourite national/regional recipes (and possibly some specific ingredients that might not be available locally).

CZ
Práce bude sestávat hlavně z manuálních činností v přírodě. Ručně budete budovat tůně, některé budou již předkopané malým bagrem, pracovat v lese (čištění cest a silnic pro lepší přístup), pomáhat místním ekologickým zemědělcům. Nový školní rok začne na začátku září, takže budete mít příležitost setkat se s místními školáky a připravit si prezentace a aktivity o vaší zemi a kultuře. Přineste si z domova něco poutajícího, co by mohlo být pro takovou činnost vhodné (hry, hudba, obrázky atd.).

Studijní část: Pro dobrovolníky jsou plánovány některé exkurze za poznáváním chráněné krajinné oblasti Broumovsko, zejména skalní města, ale i některé barokní stavby. Bude možné diskutovat s místním ekologem o zadržování vody, s ornitologem, s historikem nebo s ekologickými zemědělci o různých tématech. Pokud to podmínky dovolí, můžeme zorganizovat regionální / mezinárodní večeři, který zlepší interakci dobrovolníků s místní komunitou, proto si prosím vezměte s sebou své oblíbené národní / regionální recepty (a případně některé konkrétní ingredience, které nemusí být k dispozici na místě).

Ubytování

EN
The volunteers will stay in a lodge in Police nad Metuji. There are bedrooms with beds (bedsheets and blankets provided), bathroom, toilets and kitchen. You might stay at a different lodge for couple of nights (if yes, there will be more information in the infosheet). You will prepare your own meals as a group, sometimes you will bring your lunch with you. Please bring a lunchbox.

CZ
Budete bydlet v technické budově Správy CHKO Broumovsko v Polici nad Metují. K dispozici je ložnice s matracemi (s sebou si vezměte spacák), koupelna, toalety a kuchyň. Je možné, že na pár nocí zůstanete v jiné chatě (pokud se tak stane, v informačním listu bude více informací). Ve skupině si budete připravovat vlastní jídlo. Občas si oběd vezmete i s sebou. Přineste si proto krabičku na oběd.

Lokalita

Poznámky

EN
You will spend a lot of time outdoors so you can get into contact with different kinds of plants, herbs, pollen and insects. Work can be physically demanding. We encourage you to bring your own musical instrument. You can even bring your bike if you want. There is a possibility to organize a weekend trip to the nature, so dont forget to bring a sleeping bag and a mat! Also for your safety, kindly, bring your own towel and cup.

CZ
Budete trávit spoustu času venku, a proto mějte na paměti, že se dostanete do kontaktu s různými druhy rostlin, pylu a hmyzu. Práce může být fyzicky náročná. Doporučujeme vám přinést si vlastní hudební nástroj. Pokud chcete, můžete si dokonce přinést kolo. Je zde možnost uspořádat víkendový výlet do přírody, takže si nezapomeňte vzít spacák a karimatku! Pro vaše pohodlí si, prosím, přineste vlastní ručník a hrníček.

Sezónu uzavíráme workcampem Společné kořeny

Poslední letošní workcamp proběhne v termínu 11. - 24. října a bude představovat skvělou kombinaci fyzické práce a objevování historie. Přečti so o něm víc a nechej se zlákat...